Denna artikel är en del i en presentation av den enkät som Naturskyddsföreningen i Arjeplog har gjort. Frågorna har ställts till de lokala partierna Liberalerna, Centern, Vänsterpartiet, Folkinitiativet och Socialdemokraterna. Svaren presenteras nedan i nämnd ordning med respektive partis logotype som inledning. 

 

Arbetar ni för att främja näringar som är beroende av intakta gammelskogar? Ja–nej. På vilket sätt?

Nej.

 

Ja vi har varit med och skyddat en massa skog i Arjeplog. Vi jobbar även med att få mera gröna jobb till kommunen.

Ja i den mån vi får använda gammelskogar.

 

Vi har inte varit inblandade i arbetet av främjandet av dessa näringar då vi i dagsläget inte sitter i kommunfullmäktige.

 

Vi anser att kommunen ska arbeta för att främja alla näringar inom kommunen, så även exempelvis rennäring.

 

Kommentar från Naturskyddsföreningen i Arjeplog:

Turistnäringen och renskötseln ger fler arbetstillfällen i kommunen än vad skogsnäringen ger. Kalhyggen lockar varken renar, turister eller till inflyttning.

Det gör däremot hänglavsrika skogar som bidrar både som friluftsområde och som svamp- och jaktmark och som värdefullt vinterbete för renar. Dessutom fungerar skogarna som kolsänka vilket är positivt för klimatet.

Gammelskogarnas artrikedom är en förutsättning för ett ekosystem i balans, vilket krävs för att vi människor ska kunna leva på den här planeten.

 

 

Arbetar ni för att ställa om till kalhyggesfritt skogsbruk? Ja–nej. På vilket sätt?

Nej, kommunen bedriver inte skogsbruk.

 

Nej vi jobbar efter skogsstyrelsens riktlinjer.

 

Nej.

 

Det är från fall till fall, men det är markägaren som brukar marken och äger den.

 

Kommunen äger en mycket liten mängd produktiv skog.

 

Kommentar från Naturskyddsföreningen i Arjeplog:

Kommunen bör ta på sig att vara ett föredöme för Sveaskog, Statens fastighetsverk, Arjeplogs allmänningar, Svenska kyrkan samt privata skogsägare och bedriva ett mer naturvänligt skogsbruk.

Skogsstyrelsen skriver på sin hemsida att “Hyggesfritt skogsbruk bör öka i omfattning där detta är motiverat ur miljö-, kulturmiljö- eller skötselsynpunkt eller med hänsyn till rekreationsvärden och rennäringen.”

 

 

Arbetar ni för utökning av naturreservat och nationalparker ? Ja–nej. På vilket sätt?

Nej. Arjeplogs kommun har redan en stor andel naturreservat och nationalparker jämfört med många andra kommuner, framför allt i södra delen av landet. Därför anser vi att Arjeplog kommun redan bidragit med sin del. Däremot behöver staten ta ett utökat ansvar över det parker och reservat som redan finns.

 

Nej vi har just avsatt några områden. Nu måste förvaltningsenheten på länstyrelsen ordna så att vi får sköta om dom områdena som är utpekade innan vi avsätter mer.

 

Nej.

 

Vi har i dagsläget många reservat. Men det finns andra sätt att skydda, ex rödlistning och upplysa om befintliga nyckelbiotoper.

 

Antalet naturreservat inom Arjeplogs kommun kommer att öka över tid, vår hållning är att dessa, både befintliga och tillkommande, behöver tas om hand och förvaltas över tid.

 

Kommentar från Naturskyddsföreningen i Arjeplog:

Att natur har gått förlorad på andra platser är ytterligare ett argument för att bevara vår kommuns unika naturvärden.

Skogen är idag utsatt för ett extremt hårt tryck från skogsbolagen som vill avverka även artrik gammal skog. Det är med andra ord bråttom att skydda skogen.

Skogar med träd som är flera hundra år gamla går inte att ersätta, vilket gör det omöjligt att skjuta nya naturreservat och nationalparker på framtiden.

Nu hotas bland annat ett område med höga naturvärden öster om sjön Bassejaure. All avverkning av gammelskogar måste upphöra genast!

 

 

 

 

 

 

 

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x