Ludvig Viklund har jobbat hos Stiftelsen Arjeploghus i tretton år. Sedan 1 maj är han verkställande funktionär, och i uppdraget ingår att lämna rapport till fullmäktige.

Drygt 300 lägenheter, 12 affärslokaler, ett elevhem med 79 rum, 301 bilplatser och 14 garage. Det är vad Stiftelsen Arjeploghus förfogar över. Sedan 1 maj är Ludvig Viklund ny VF, verkställande funktionär, hos stiftelsen.

– Vi har en del utmaningar som inte finns i andra kommuner, och vi har kostnadsökningar som gör att vi måste jobba mycket med ekonomibiten, sa han när han redovisade stiftelsens nuläge inför kommunfullmäktige.

Årets Arjeplogare – Malin Brännström, chef för Silvermuseet. – Vi behöver ha en backspegel att titta i för att kunna fatta bra beslut inför framtiden, sa hon.

Fullmäktiges sista sammanträde inför sommaruppehållet inleddes med uppmärksammandet av utmärkelsen Årets Arjeplogare, som denna gång gick till museichef Malin Brännström. Som Arjeplognytt tidigare har berättat får hon utmärkelsen för att hon på ”…ett kommunikativt och mottagligt sätt och med hjälp av befintlig forskning och egna rön tar ställning för att synliggöra Norrbottens och norra Sveriges historia.”.

– Jag ser det som att vi fått det här tillsammans, det är vårt, vi alla på Silvermuseet, sa hon i sitt tacktal.

Därefter följde tre redovisningar, från Stiftelsen Arjeploghus, Silvermuseet och från näringslivsbolaget Argentis.

Ludvig Viklund redovisade situationen för Stiftelsen Arjeploghus. En av de utmaningar stiftelsen har är de säsongsbetonade in- och utflyttningarna i lägenhetsbeståndet.

– Under ett år omsätts ungefär trettio procent av lägenheterna, och det sliter mycket på lägenheterna. Den höga omsättningen beror på att Arjeplog har säsongsbaserad verksamhet, under vintern är det jättemycket folk som vill ha lägenheter, men på sommaren har vi flera lediga lägenheter, berättade Ludvig Viklund.

Han berättade också att genomsnittsåldern hos hyresgästerna är 55 år.

– Största delen är 75 år och äldre, och vi behöver fundera på hur vi ska tänka i framtiden.

Stiftelsens ekonomi hanteras nu av kommunen, och uppdraget som bostadsförmedlare ingår i Ludvig Viklunds tjänst som VF. Omorganisationen innebär att stiftelsen har en anställd mindre än tidigare.

– På grund av förändringarna har vi inga stora projekt på gång just nu. Målet är att få rutiner på plats och den dagliga verksamheten att fungera klockrent, sedan kan vi se framåt, sa Ludvig Viklund.

Silvermuseets chef Malin Brännström berättade om Silvermuseets vision om att kunna vara med och påverka nutidens och framtidens samhälle lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Hon berättade också om museets utmaningar.

– En av våra största utmaningar är bristen på magasin och arkiv. Vi har ett insamlingsstopp nu eftersom vi inte kan ta emot mer, och så kan vi inte fortsätta. Det är inte aktuellt med någon utbyggnad, det är inte möjligt, utan vi måste hitta externa lokaler för magasin. Vi för dialog med kommunen i frågan, men det är inte lätt att hitta lämpliga lokaler på grund av kraven på säkerhet och brandskydd, sa hon.

Dagens tredje och sista redovisning inför fullmäktige stod Argentis VD Lotta Lestander för. Hon passade också på att bjuda in till årets Näringslivsgala i Slagnäs.

Lotta Lestander, vd för näringslivsbolaget Argentis, lyfte frågan om kompetensförsörjning och personalrekrytering.

– Rekrytering är våra företags största utmaning. Det är svårt att hitta och anställa personal här. En orsak är säsongsvariationerna, helårsanställningar är svårt.

Hon berättade också om ett tydligt ökat intresse för fiske och fiskförädling, vilket märks inte minst genom tre nya företag.

– Det finns fyra yrkesfiskelicenser idag, och ett par nya ansökningar ligger inne nu, sa Lotta Lestander.

Kommunfullmäktiges beslut i korthet:

Budgetberedningen består av ledamöter från kommunstyrelsen och behöver därför inte beviljas ansvarsfrihet. Det slog kommunfullmäktige fast efter att ha rådfrågat revisionsbyrån PWC.

Frågan om ansvarsfrihet för budgetberedningen kom under fullmäktigesammanträdet i april. Då bordlades ärendet, eftersom det rådde en viss oklarhet om huruvida ansvarsfrihet skulle ges.

I svaret från revisionsbyrån sägs att budgetberedningen vanligtvis består av ledamöter från kommunstyrelsen, och eftersom det in kommunstyrelsens uppdrag ingår att leda och planera verksamheten samt ansvara för den ekonomiska förvaltningen, räcker det att besluta om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen.

Från och med 5 respektive 19 augusti får personalen vid LSS-boendet Regnbågen och LSS-boendet Lugnet återgå till 24 timmars arbetspass. Fullmäktige tog beslut om en avvikelse enligt arbetstidslagen.

När det var dags att välja ny kommunfullmäktiges revisor fanns bara en enda ledamot som inte var jävig, Inger Holgersen. Hon fick därför ta över ordförandeklubban för att alldeles ensam lägga fram föreslaget namn, rösta och sedan klubba beslutet.

Därmed är Roy Andersson vald som kommunfullmäktiges revisor. Han ersätter Anna-Karin Sundqvist.

Årsredovisningarna 2023 för fjärrvärme och VA godkändes av fullmäktige. För fjärrvärmen redovisas ett plus på 325 000 kronor och för VA-verksamheten redovisas ett minus på 179 000 kronor.

Även delårsrapporten godkändes av fullmäktige.

Delårsrapportens största underskott är 3,7 miljoner. Det handlar till största delen om ett LSS-ärende som försäkringskassan avslagit vilket innebär att kommunen betalar hela kostnaden. När det gäller särskilt boende (Björkbacken) är personalkostnaderna högre än beräknat.

Arjeplogs kommun ingår i en gemensam överförmyndarnämnd, tillsammans med Skellefteå, Malå, Norsjö och Arvidsjaurs kommuner. Nämnden har föreslagit inrättande av en ny tjänst som ställföreträdare, sedan man noterat att det finns behov av professionella ställföreträdare.

Kommunfullmäktige sa ja till förslaget. Kostnaden för Arjeplogs kommun beräknas till en femtedel av den totala kostnaden, cirka 155 000 kronor för år 2023. Budgetberedningen får i uppdrag att hitta finansiering till tjänsten inför 2025.

Fullmäktige sa ja till ändring av detaljplan för fastigheten Lugnet 1:4, det nya bostadsområdet vid vägen ut mot skjutbanan. Ändringen innebär att byggrätten utökas. Tidigare låg den på 165-185 kvadratmeter, men efter ändringen ligger byggrätten på 250 kvadratmeter.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x