En enig Miljö-, Bygg- och Räddningsnämnd gick emot förvaltningens förslag i två ärenden vid senaste sammanträdet. Det ena ärendet gällde tillstånd att servera alkohol, och det andra ärendet gällde bygglov för ändrad användning av lokal.

En restaurang i Arjeplog hade ansökt om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten. Sökanden har haft tillstånd tidigare. Förvaltningens förslag var att avslå ansökan. I motiveringen sägs att bedömningen är att sökanden inte uppfyller alkohollagstiftningens krav.

Nämnden gör en annan bedömning, och beslutade därför att bevilja serveringstillstånd. Beslutet ger rätt att servera alkohol fredagar och lördagar fram till klockan 01.00, övriga dagar till klockan 23.00. Servering får även ske på uteservering under sommaren, alla dagar fram till klockan 22.

I beslutet finns också ett uppdrag till förvaltningen att utöva större antal tillsyner för serveringstillstånd.

I frågan om bygglov för ändrad användning av lokal föreslår förvaltningen, med hänvisning till Plan- och bygglagen, att ansökan avslås.

Ansökan, som kommer från Stiftelsen Arjeploghus, handlar om att omvandla handelslokalen som tidigare nyttjats av Världens barn, till samlingslokal för att användas som ungdomsgård. Enligt ansökan ska tre innerväggar rivas och en ny innervägg uppföras. Åtgärderna kommer inte att påverka fasaden.

I förvaltningens motivering pekas bland annat på att området i stadsplanen är avsatt för bostads- och handelsändamål och att avvikelsen inte kan anses som liten. Det sägs också att undantag kan göras om åtgärden ”…tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse…”.

Den formuleringen tog nämnden fasta på, och beviljade Stiftelsen Arjeplogshus ansökan, med motiveringen att åtgärden bedöms tillgodose ett allmänt intresse.

I protokollet finns inga noteringar om reservationer från ledamöter eller partier. I beslutet om bygglov för ändrad användning deltog Folkinitiativets ledamot Philip Mattsson ej på grund av jäv.

Nämnden beslutade upphäva ett tidigare fattat beslut om dispens från strandskyddet för återställning av våtmark, schaktning och röjning av växtlighet i Båtsjaur. Ärendet avskrivs också från vidare handläggning, eftersom Länsstyrelsen meddelat att åtgärden inte kräver någon dispens från strandskyddet.

En detaljplan för fastigheten Slagnäs 2:19 antas. Det innebär att den gamla byskolan nu kan omvandlas till boende och kontor. Skolan lades ner 2016. Detaljplanen tillåter även att byggnader inom området används som samlingslokal eller dylikt.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x