Efter en arbetsplatsolycka i början av sommaren, där en kommunanställd fick ena handen avsliten i en avloppspump, pekar nu Arbetsmiljöverket på ett tiotal brister i arbetsmiljön inom kommunens enhet för VA och Renhållning.

– Det är inga större överraskningar i Arbetsmiljöverkets rapport, den visar i stort sett det vi själva konstaterat och arbetet med att uppfylla kraven pågår redan, säger Emil Sundström, enhetschef för Samhällsbyggnadsenheten, där VA och Renhållning ingår.

Olyckan inträffade i juni, samband med felsökning av en avloppspump i ett av kommunens pumphus. En person hade handen inne i pumpen, när den plötsligt startade och olyckan var ett faktum. Händelsen utreds av både Arbetsmiljöverket och polisen. Arbetsmiljöverket har nu kommit med sin rapport efter inspektionen, och i den påpekas flera brister i kommunens arbetsmiljö. I rapporten ställs också ett antal krav på åtgärder.

Bland annat påpekar Arbetsmiljöverket att den arbetsutrustning som används i verksamheten inte har varit föremål för undersökning eller riskbedömning för att säkerställa att utrustningen är lämplig och att den kan användas på ett tryggt sätt. Här kräver Arbetsmiljöverket att riskbedömningen bland annat ska visa vilka manöveranordningar, styrsystem, varningssystem och skyddsanordningar som finns, samt hur frånkoppling av energitillförseln ska ske.

Arbetsmiljöverket kräver att rutinerna för att rapportera och utreda tillbud, ohälsa och olycksfall ska förtydligas. ”Vid inspektionen framkom att knappt några olyckor eller tillbud rapporterats. Denna troliga underrapportering kan göra att risker inte utreds och åtgärdas.”, skriver Arbetsmiljöverket. Vidare noteras att man vid inspektionen förde diskussioner kring säkerhetskulturen i verksamheten. Arbetsmiljöverket ställer nu krav på att kommunen som arbetsgivare ska undersöka de attityder, värderingar och uppfattningar som chefer och anställda har om förhållandet till säkerhet och arbetsmiljö.

Som avslutande punkter i rapporten konstaterar Arbetsmiljöverket att det saknas beredskap och rutiner för första hjälpen och krisstöd, och att det saknas en anhöriglista för anställd personal.

Arbetsmiljöverket kräver därför att kommunen ska se till att chefer, arbetsledare och personal har tillräckliga kunskaper om krisstöd för att kunna planera och ordna sådant, att det finns en beredskap och rutiner för första hjälpen och krisstöd samt att arbetsgivaren ser till att anhöriga kan kontaktas om en arbetstagare råkar ut för en olycka.

Emil Sundström menar att flera av kraven i praktiken redan är uppfyllda, men att det saknas dokumentation och information.

–  Vi erbjuder all personal första hjälpen-utbildningar, men vi har inte dokumenterat det. Vi har krisstöd och krisgrupp, men vi har inte nått ut med information om det på arbetsplatsen.  När det gäller tillbudsrapporteringen håller jag med Arbetsmiljöverket, jag tror inte att alla tillbud rapporteras, helt enkelt för att man inte tänker på det som tillbud. Det behöver vi prata mer om, säger han.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x