Boende i närheten av den eventverksamhet med racingbilar som sker på sjön Uddjaures is går nu till Mark- och miljödomstolen för att få hjälp att stoppa eller begränsa bullret.

”I Sverige har motorvärldens värstingsfordon sin naturliga hemvist på Anderstorp Motorbana, inte på sjön Uddjaure.”, sägs i överklagan, där man också yrkar att markägaren, Sveaskog, ska få yttra sig och redovisa sin syn på problemet.

 

Allt sedan verksamheten för fem år sedan flyttades till den nu aktuella delen av sjön Uddjaures is har boende och fastighetsägare i området framfört klagomål på bullret till kommunen, Sveaskog och Länsstyrelsen. Efter en bullermätning som gjordes i början av detta år, konstaterades att verksamheten överskred tillåten bullernivå 377 gånger under 46 dygn.

Ett resultat av den bullermätningen blev att kommunens Miljö-, Bygg- och Räddningsnämnd beslutade att verksamhetsutövaren ska komma in med förslag på hur bullret ska minska. Beslutet överklagades till länsstyrelsen, med en begäran om kraftfullare åtgärder. Länsstyrelsen avslog överklagan.

Nu går en av de boende i närheten alltså vidare och överklagar länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen. I första hand yrkas att verksamheten ska stoppas och i andra hand att ice-racingverksamheten förbjuds under lördagar och söndagar, samt att tillåten bullernivå sänks till i nivå med Naturvårdsverkets lägsta riktvärde för friluftsmiljö och boende.

I överklagan görs en analys av begreppet motorbana. ”Det finns ingen definition av begreppet motorbana i plan- och bygglagstiftningen… Den s k motorbanan på Uddjaure utgör en extrem förenkling av det vi normalt betraktar som anläggning för motorsport. Det blir då helt absurt när denna extremt enkla bana, i känslig och rofylld fjällmiljö, nyttjas av motorvärldens mest extrema värstingsfordon med farter över 200 km/tim. under stort buller och bång.” Här poängteras också att bullret pågår utan uppehåll, från morgon till kväll sju dagar i veckan, under tre vintermånader.

Även tillståndsprocessen berörs i överklagan till Mark- och miljödomstolen.

”Det krävs normalt bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra en motorbana. Kravet gäller både inom och utanför detaljplanelagt område, oavsett vad motorbanan är till för.” I det här fallet har boende i området inte varit delaktiga i tillståndsprocessen, eller fått klarhet i hur den gått till.

Med hänvisning till Miljöbalken sägs i överklagan att både ett totalt stopp och en förändring av ramen för verksamheten ligger väl i linje med regelverket. ”De boende utsätts i nuläget för en miljöpåverkan som är betydligt större än vad de rimligen ska behöva tåla.”, sägs avslutningsvis i överklagan.

Länk till tidigare artikel, publicerad i Arjeplognytt, finns här.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x