Under 46 dygn överskreds den tillåtna bullernivån 377 gånger i samband med eventverksamhet på sjön Uddjaurs is. Men de boende i närheten, som i fem års tid har försökt få kommunens och länsstyrelsens hjälp att slippa bullret, har inte fått gehör för kravet på att stoppa eller begränsa verksamheten.

Istället ska verksamhetsutövaren komma med förslag på hur bullret ska minska. Länsstyrelsen avslår också kravet på att Sveaskog, i egenskap av markägare, ska involveras i fortsatt handläggning av ärendet.

Verksamheten utgörs av bilkörning på kopior av Formel 1-banor på sjön Uddjaures is. Sedan starten av denna eventverksamhet på denna plats har boende och fastighetsägare vid sjön både vädjat om hjälp och krävt omedelbara åtgärder för att slippa buller från motorbanorna.

I åtskilliga skrivelser till kommunen berättas om hur plågsamt bullret är, och hur det tränger ändå in i vardagsrumssofforna, sju dagar i veckan under de månader verksamheten pågår. Verksamhetsutövaren å sin sida har hävdat att tillåtna nivåer ej överskrids. En bullermätning som i år gjorts på uppdrag av kommunen visar att den tillåtna nivån för verksamheten överskridits 377 gånger under 46 dagar.

Kommunens MIljö-, Bygg- och Räddningsnämnd beslutade i juni att be verksamhetsutövaren föreslå åtgärder för att minska bullret . Beslutet har överklagats till Länsstyrelsen, med krav på att verksamheten stoppas eller begränsas, samt att Sveaskog ska involveras i ärendets handläggning.

Länsstyrelsen avslår överklagan.

Beslutet som MBR-nämnden tagit innebär att verksamhetsutövaren ska inkomma med förslag på åtgärder, och de kostnader det skulle medföra att minimera buller från motorbanorna. Länsstyrelsen menar att åtgärder behöver vidtas, och att det är skäligt att verksamhetsutövaren åläggs att utföra dem, samt att åtgärderna ska vara rimliga.

Den första skrivelsen med klagomål på bullret kom in till kommunen i januari 2018. I den skrivelsen ifrågasätts också det faktum att boende i området inte tillfrågats innan rallybanorna anlagts.

Sedan dess har boende vid sjön gett uttryck för både ilska och uppgivenhet inför bullret, och vid flera tillfällen också en besvikelse över kommunens agerande, eller det man uppfattar som brist på agerande. Hos länsstyrelsen omfattar överklagningsärendet mer än 500 sidor.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x