Miljökraven har skärpts och kunskapen om hållbar återställning av gruvområden har ökat. Gruvområdet vid Laisvall är ett av de områden som nu undersöks och utreds av Boliden. Astrid Lindgren, områdetsansvarig, och Isabell Lundberg, miljösamordnare, är två av de som jobbar med undersökningar på plats vid den nedlagda Laisvallgruvan.

Nu pågår omfattande undersökningar och utredningar i området runt den gamla Laisvallgruvan.

– Vi behöver utvärdera hur det som finns kvar här efter gruvdriften fungerar, och vilka åtgärder som krävs för att säkra miljö och dammstabilitet, säger Astrid Lindgren, områdesansvarig för Laisvall vid Bolidens avdelning för nedlagda gruvor.

De så kallade ”sligdammarna” vid den nedlagda Laisvallgruvan innehåller inte slig. – Den kördes iväg till Rönnskär. Det här är magasin för anrikningssand, säger Isabell Lundberg, miljösamordnare hos Boliden.

Gruvan i Laisvall stängdes 2001, efter närmare sextio års underjordsbrytning. Under de åren togs över 60 Mton upp ur gruvan, för utvinning av i första hand bly och zink.

Sand från anrikningen har lagrats i stora magasin vid gruvområdet. Magasin som i folkmun benämnts ”sligdammarna”.

– Det är riktigt, man har kallat det här för sligdammar. Men sligen finns inte här, den kördes iväg till Rönnskär med lastbil. Det här är magasin för anrikningssand, säger Isabell Lundberg, miljösamordnare hos Boliden med ansvar för bland annat Laisvall.

När Laisvallgruvan lades ner för drygt tjugo år sedan gjordes återställningsåtgärder enligt då gällande krav. Nu ses området över igen. Astrid Lindgren och Isabell Lundberg vill gärna komma i kontakt med närboende och andra som har erfarenheter och kunskap om området.

Hela området har säkrats, återställts och godkänts utifrån de krav som ställdes då, för tjugo år sedan. Sedan dess har provtagning och undersökningar pågått kontinuerligt i enlighet med det kontrollprogram som tagits fram för det här området.

– Den efterbehandling som gjordes godkändes, men förändringar har skett på flera plan. Miljökraven har skärpts, vi har mer kunskap om efterbehandling och återställning nu och området ser inte ut som för tjugo år sedan. Vi kan till exempel se erosionsskador och en del blottade ytor där täckmaterialet på sandmagasinen försvunnit, säger Astrid Lindgren.

– Vi ser över hela området som helhet och utreder vad vi behöver förbättra, säger Isabelle Lundberg.

Olika försök har gjorts för att förbättra vattenmiljön i Saivatjärnarna nedströms tre av sandmagasinen. Astrid Lindgren och Isabell Lundberg hoppas att nya metoder ska ge önskat resultat.

Saiva, det gamla klarningsmagasinet som ligger nedströms tre av sandmagasinen har efter nedläggningen av gruvan blivit ett attraktivt område för sjöfågel på grund av de flacka stränderna och ett högt näringsinnehåll. Men tjärnen, eller klarningsmagasinet, ligger längst ner i systemet och hit transporteras de allra finaste partiklarna. Det innebär att fåglar exponeras för metallhaltiga sediment när de söker föda i tjärnarna och grumlar upp de fina partiklarna.

Blyförgiftade sjöfåglar har hittats under åren, och därför har olika försök gjorts för att förbättra vattenmiljön. Bland annat kördes morän ut på isen år 2011, för att sjunka ner, täcka och stänga in bottensedimenten.

– Men det fungerade inte, lagret blev alldeles för ojämnt, berättar Isabell Lundberg.

Därefter har en rad utredningar, inventeringar och försök gjorts för att samla tillräckligt med kunskap om området.

Försök med muddring i tjärnen gjordes år 2020, men inte heller den metoden gav önskat resultat.

Denna sommar görs försök att skrämma fåglarna, för att få dem att välja bort det här området.

– Det är en tillfällig, kortsiktig, åtgärd som vi provar under barmarkssäsongen. Vi har ställt ut luftkanoner som smäller med ojämna mellanrum, 120 decibel, säger Isabell Lundberg.

Borrprover ska tas vid det gamla gruvområdet i Laisvall. Syftet är att undersöka anrikningssandens egenskaper och dammarnas stabilitet.

Med start vecka 32 kommer borrningar att utföras, bland annat uppe på de så kallade sligdammarna. Ryktet om detta har spridit sig i Laisvall med omnejd, och Astrid Lindgren och Isabelle Lundberg har redan fått frågan om det handlar om prospektering.

– Tre borr-riggar kommer att väcka uppmärksamhet, de både syns och hörs. Men det handlar inte om att vi ska öppna gruvan igen. Det handlar om att vi ska ta upp prover av jorden, för att bland annat undersöka stabiliteten på dammarna och lära oss om anrikningssandens egenskaper, säger Astrid Lindgren.

När resultaten från de undersökningar som nu görs är klara, kan beslut om eventuella åtgärder fattas. Exakt vilka det blir är för tidigt att säga.

– Just nu handlar det mest om att fylla på kunskapsbasen med undersökningar och utredningar. Vi är i ett tidigt skede av det här arbetet, berättar Isabell Lundberg.

Under förra veckan träffade Isabell Lundberg och Astrid Lindgren några av de närboende och sakägare som finns. Syftet var att knyta kontakter och få veta mer om vilka behov och önskemål som kan finnas för området i framtiden.

– Det här är ett område som besöks och används. En del av vårt arbete består av att samla information om hur området har nyttjats förr och hur det används nu. Vi vill gärna komma i kontakt med de som har synpunkter, erfarenheter, kunskap eller förslag, säger Astrid Lindgren.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x