Frågan om ett nytt reningsverk i Adolfström har stötts och blötts i flera år. Ingen av de markägare som tillfrågats har velat upplåta mark för anläggningen och inför kommunstyrelsens möte idag låg ett förslag om att inleda expropriering av mark i byn.

Något sådant beslut togs dock inte. Istället ska byborna och kommunen ännu en gång försöka hitta en lösning i samförstånd.

Under årens lopp har flera platser och lösningar för ett nytt reningsverk diskuterats. Den befintliga avloppsanläggningen är anlagd på 1980-talet och fungerar inte längre på ett tillfredsställande sätt, bland annat på grund av ökad belastning.

Kommunen har låtit en extern utredare titta på frågan, och i utredningen föreslås olika alternativa placeringar av reningsverket. De markägare som berörs har av olika anledningar sagt nej till förslagen. Bland annat finns oro för att de föreslagna placeringarna ska påverka en viktig lekplats för röding, eller hyttruinerna med lämningar från Nasafjällsepoken.

När frågan om reningsverk i Adolfström togs upp i allmänna utskottet var förslaget att inleda en process om expropriation av i första hand samfälld mark. Folkinitiativets Madelene Aheinen Westerlund gick emot förslaget, och föreslog istället en återremiss av ärendet, med ett uppdrag till samhällsbyggnadsavdelningen att göra en överenskommelse med markägarna. Hennes förslag röstades då ner, och inför kommunstyrelsen var det därför frågan om expropriation som fanns på dagordningen.

Men inget beslut om att inleda processen med expropriation togs. Vid dagens möte kom istället ordförande Isak Utsi, S, med yrkandet om att återremittera ärendet.

– Mellan au och ks har vi besökt Adolfström och fört dialog med samfälligheten och kommit överens om att vi ska avsätta mer tid för frågan. Samfälligheten ska titta mer på förslaget och kommunen ska titta på möjligheterna juridiskt och merkostnadsmässigt för en alternativ placering. I september ska beslut tas. Det handlar om att få åtkomst till mark, och vi måste hitta en lösning så att vi kan komma vidare, sa han.

Beslut och förslag till fullmäktige i korthet:

Medborgarförslaget om offentlig julgran i Laisvall avslås. Madelene Aheinen Westerlund fick inte gehör för sitt förslag att bifalla medborgarförslaget och föra en dialog med Laisvalls intressseförening om skötsel och ansvar för julgranen.

Ett medborgarförslag om att hedra Klas Lestander med en träskulptur på Guld-Klas torg har tidigare avslagits, men samtidigt gav man kommunledningsstaben i uppdrag att hitta andra former för att uppmärksamma Klas Lestander och hans OS-Guld. KS sa nu ja till förslaget om en skylt vid torget, med information om Klas Lestander.

Kommunstyrelsen godkänner Ströms Slott AB som huvudman för pedagogisk omsorg. Beslutet gör det möjligt att anordna barnomsorg i Jäckvik, efter önskemål från föräldrar. Kommunstyrelsen beslutade också att det kommunala bidraget ska uppgå till 10 734 kronor per barn och månad. Efter förslag från Isak Utsi ska kommunen också se över möjligheten till så kallad strukturersättning för verksamheten, vilket kan innebära att verksamheten får en högre ersättning.

I en motion från Liberalerna föreslås en utredning av möjligheterna att lämna grovavfall på återvinningsgården dygnet runt. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att utredningen görs i samband med kommande övergripande utredning om återvinningsgården och dess utformning.

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att köpa in tre nya flytbryggor och ersätta de gamla bryggorna på Storön i Storavan. Samtidigt ska huvudmannaskapet överföras från kommunen till Storavans båtklubb.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x