Det blir ingen sammanhängande gång- och cykelväg mellan torget och Vaukaleden. Kommunstyrelsen sa nej till planerna, och gav istället samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att ta fram ett förslag på en strandnära anläggning för allmänheten, till exempel en grillplats.

Planerna på en sammanhängande gång- och cykelväg från Guld-Klas Torg till Vaukaledens start vid skjutbanan har funnits i flera år. I dagsläget finns gång- och cykelväg vid stranden fram till Vaukagården/Tallbacken. Därifrån skulle gång- och cykelvägen förlängas förbi Gäddvägen, Notvägen och det nyanlagda kvarteret Öringvägen.

I det förslag som nu låg på kommunstyrelsens bord skulle man använda sig av både Gäddvägen och Notvägen, och anlägga ny gång- och cykelväg i strandområdet nedanför Öringvägen.

Förslaget ifrågasätts i en skrivelse från en fastighetsägare, som menar att det borde bli både billigare och bättre för kommunen att använda även Öringvägen i den planerade sträckningen, istället för att anlägga en helt ny gång- och cykelväg där.

Samhällsbyggnadschefen, Emil Sundström, presenterade ärendet inför kommunstyrelsen. Kostnaderna har beräknats till cirka 660 000 kronor.

Kommunstyrelsens ordförande, Isak Utsi, yrkade avslag på förslaget att anlägga den nya gång- och cykelvägen, med hänvisning till kommunens ekonomiska läge.

En enig kommunstyrelse beslutade att istället ge samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att ta fram ett förslag på någon form av anläggning med sittplatser, grillplats eller liknande, vid vattnet.

Kommunstyrelsen beslutade att inte invända mot bildandet av Askebergets naturreservat. Reservatet innebär inga inskränkningar på möjligheterna till jakt och fiske, eller för det rörliga friluftslivet. Sigrid Granström, Vänsterpartiet, sa nej till bildandet av naturreservat, och reserverade sig mot kommunstyrelsens beslut.

Övriga beslut i korthet:

Allmänna utskottet ska utreda möjligheterna att erbjuda flytthjälp och avskrivning av studielån som ett led i arbetet med att stimulera ökad inflyttning och stärka kompetensen i kommunen.

I ett medborgarförslag föreslås att kommunen ska se över möjligheten att starta upp en folkhögskola och/eller vuxenutbildning inom bristyrken. Kultur- och utbildningsenhetens chef Fredrik Westerlund förklarade att folkhögskolor inte drivs av kommuner, men att Arjeplogs kommun har möjlighet att arbeta för utbildningar inom bristyrken via Lärcentra.

Därmed anses medborgarförslaget vara besvarat.

Ett medborgarförslag om att inrätta en offentlig toalett avslogs med motiveringen att inget nytt tillkommit i ärendet sedan frågan utreddes 2017/2018 och då avslogs, eftersom driftskostnaderna skulle bli för höga.

Avslag blir det också på ett medborgarförslag om soptunnor vid hamnen och Guld-Klas Torg i Arjeplog. Motiveringen är att det redan finns sopkorgar uppsatta, och att kostnaderna blir för höga med soptunnor.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x