Denna artikel är en del i en presentation av den enkät som Naturskyddsföreningen i Arjeplog har gjort. Frågorna har ställts till de lokala partierna Liberalerna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Folkinitiativet och Socialdemokraterna. Svaren presenteras nedan med respektive partis logotype som inledning. 

 

Arbetar ni för att kommunen skall få en större del av intäkterna från förnybar elproduktion som sker i kommunen? Ja-nej. På vilket sätt?

Vi anser att kommunen bör få större del av intäkterna, men vi jobbar inte aktivt med frågan i nuläget.

 

Ja vi jobbar aktivt i FSV. (Föreningen Sveriges Vattenkrafts- och Vindkraftskommuner och regioner, reds.anm.)

Ja, via FSV

 

Nej, det är inte en fråga för kommunpolitiker. Men vi anser att avtalen bör rivas upp på nationell nivå och omförhandlas. Se Norges exempel.

 

Ja i den meningen att vi anser att någon form av återföring skulle kunna stärka stödet för energiproduktion (i lämpliga områden) lokalt. Samtidigt kan vi konstatera att utjämningssystemet som Arjeplogs kommun är en nettomottagare inom bygger på att resurser tillförs systemet.

 

Kommentar från Naturskyddsföreningen i Arjeplog:

Förutsatt att kommunen använder intäkterna på ett sätt som är bra för miljön är det positivt att vinster stannar lokalt, vilket vanligtvis inte sker i Sverige i någon större omfattning. Att vara aktiv i Föreningen Sveriges Vatten- och vindkraftkommuner och regioner, FSV, kan vara ett sätt att påverka och Norge kan vara en förebild.

 

 

Arbetar ni för att det ska produceras mer förnybar el i Arjeplog? Ja–nej. På vilket sätt?

Nej. Vår natur är redan tillräckligt exploaterad. Vi ser hellre en utbyggnad av kärnkraft.

 

Ja vi jobbar även för att kommunen skall få ta en del av avkastningen på den förnybara elen.

Ja, vi står positiva till utveckling av mer förnybar el i Arjeplog.

 

Vi tycker att elen ska produceras där den förbrukas. Vi ställer oss positiva till solenergi i mindre skala när tekniken blir allt bättre. Att ta tillvara på alla delar i en produktion, ex flis i skogsproduktionen kan användas som värme.

 

I nuläget är det troligt att förnybar elproduktion tillkommer genom utbyggnad av vindkraft, vi har i vindkraftsplanen pekat ut ett antal områden som kan vara potentiellt lämpliga för sådan energiproduktion.

 

Kommentar från Naturskyddsföreningen i Arjeplog:

Klimatkrisläget kräver att vi kommer bort från beroende av fossila energikällor och därmed ökar användandet av el och behovet av förnybar elproduktion.

Naturskyddsföreningen menar att det krävs en förvandling till ett samhälle med mindre energianvändning. Det går inte att rädda naturen genom att förstöra naturen. Utbyggnad av nödvändig förnybar elproduktion måste ske varsamt, med hänsyn till bland annat fåglar, renbete och friluftsliv.

Kommunens vindkraftsplan är från 2011 och det vore intressant att veta hur planen har utvecklats sedan dess och hur de olika partierna ställer sig till det. Kärnkraft exploaterar naturen och innefattar stora risker.

 

Arbetar ni för att kommunens transporter ska vara fossilfria och koldioxidneutrala? Ja–nej. På vilket sätt?

Det är upp till verksamheterna att göra den bedömningen. Eftersom vi har ett arktiskt klimat och långa avstånd är det viktigt att vi använder oss av transporter som fungerar med den verksamhet kommuner bedriver.

Ja vi tror på att minska successivt vi försöker även resa mindre.

Nej

 

Vi anser att kommunen bör se över möjligheten att ex hemtjänsten använder elbil till vårdtagarna som bor inom samhället.

 

Kommunens transporter och fordon ska i första hand, utifrån det klimat och de långa avstånd som vi möter, vara säkra. I takt med att det nu börjar finnas fordon på marknaden som både motsvarar kommunens krav på säkerhet och drivs av drivmedel som leder till mindre utsläpp ska vi också göra en sådan övergång. (I år har kommunen testat att använda elbilar i den dagliga verksamheten och vi arbetar för att det ska finnas snabbladdare inom kommunen och i tätorten).

 

Kommentar från Naturskyddsföreningen i Arjeplog:

Enligt Kolada, som är en databas som jämför kommuner och regioner, hade Arjeplog 4,3% fossiloberoende fordon i kommunorganisationen 2021, medan Arvidsjaur hade 30,2% och Skellefteå 65,7%. Det är bråttom att få ner koldioxidutsläppen och Arjeplog ligger efter.

 

 

Arbetar ni för att minska behovet av transporter? Ja–nej. På vilket sätt?

Det är främst en fråga för verksamheten att jobba med. Självklart uppmuntrar vi att minska transporter eftersom det spara både pengar och miljö

 

Svårt i Arjeplog när det inte finns så många alternativ.

Ja, i möjligaste mån eftersom det är en stor kostnad.

 

Vi är positiva till att att i första hand välja digitala möten där det är möjligt. Samt välja samåkning i första hand.

 

Ja. Bland annat har vi drivit på för mer samordnade transporter inom det offentliga. Framförallt genom att vi under många år testat att samordna aktörer runt den upphandlade kollektivtrafiken (i syfte att minska det totala antalet turer) men också genom att ingå i projekt som handlar om att samordna paket-logistik.

 

Kommentar från Naturskyddsföreningen i Arjeplog:

Bra att det arbetas för samordning, samåkning och färre resor till möten, men frågan är om det verkligen finns något som pekar på att det sker?

 

Arbetar ni för att minska energibehovet i kommunen? Ja–nej. På vilket sätt?

Att minska energibehovet är viktigt både ur kostnads- och miljösynpunkt. Exempelvis arbetar kommunen med att fastigheter ska vara energieffektiva. De kommande åren har kommunen en övertalighet i fastighetsbeståndet vilket ger en god möjlighet att flytta verksamhet till nya lokaler med bättre energieffektivitet.

Ja vi ser över fastighetsbeståndet och energi förbrukningen.

Ja, vi jobbar för att energieffektivisera bland annat lokaler. Tex lägenheter på “Hall”.

 

Vi är för smartare energianvändning. Ex solfångare för el och varmvatten.

 

Ja. Genom energieffektivisering. Exempelvis har vi bland annat skjutit till extra medel för att modernisera lamparmaturer utomhus i syfte att minska energiåtgången, ventilationssystem byts ut successivt och en del av den övergripande strategin är också att kommunen ska koncentrera nyttjandet av lokaler till färre fastigheter vilket leder till minskad energiåtgång ur ett driftperspektiv. Inom allmännyttan kommer också stiftelsen Arjeplogshus att göra insatser för energieffektivisering.

 

Kommentar från Naturskyddsföreningen i Arjeplog:

Bra att kommunen är igång med att energieffektivisera fastigheter, utomhusbelysning med mera.

 

Arbetar ni för minskning av koldioxidutsläpp vid kommunal upphandling? Ja–nej. På vilket sätt?

Upphandling är något som sköts av respektive förvaltning och inget som politiken kan styra i detalj, men självklart ska alla verksamheter stäva efter minskade utsläpp så långt det går.

Ja där det finns ekonomiska och lagliga möjligheter.

Nej.

 

Vi har inte varit inblandade i kommunal upphandling än. Men vi är positiva till att tänka fossillfritt där det är möjligt.

 

Vi anser att kommunen ska ställa krav på bland annat koldioxidutsläpp, exempelvis genom att leverantörer som lämnar anbud ska ha fordon (om de ingår i upphandlingen) som är miljöklassade.

 

Kommentar från Naturskyddsföreningen i Arjeplog:

Förvaltningarna utför sina uppgifter på uppdrag av den politiska ledningen och kommunen har ansvar för sina koldioxidutsläpp även om de sker någon annanstans.

 

Arbetar ni för att lokalbefolkningens beroende av fossildrivna fordon ska minska? Ja–nej. På vilket sätt?

Ja. Eftersom lokaltrafiken är begränsad och beroendet av bil är stort samtidigt som vi bor i ett arktiskt klimat med dåligt utbyggd laddinfrastruktur är det något vi tar upp i olika diskussioner med myndigheter och rikspolitiker.

Ja vi jobbar med att försöka få mera ladd infrastruktur i kommunen.

Ja, vi har via Argentis försökt få fler laddstationer.

 

En komplicerad fråga i glesbygd där möjligheten ex till (fossilfri) kollektivtrafik är begränsad. Vi upplever att detta är en fråga på regional och nationell nivå. Där bör arbetet ske. Stort ansvar ligger på Länstrafiken.

 

Ja delvis, genom att upprätthålla en inomkommunal kollektivtrafik och genom att verka för att det ska finnas tillgång till snabbladdning.

 

Kommentar från Naturskyddsföreningen i Arjeplog:

Bra med enighet kring att få till laddstationer för elbilar. Tillgången till kollektivtrafik har minskat och kanske det finns nya lösningar som en elbilspool, lånecyklar och ett internetbaserat samåkningssystem?

 

Arbetar ni för att företag verksamma i kommunen ska minska sina koldioxidutsläpp? Ja–nej. På vilket sätt?

Varje företag bestämmer själv hur de bedriver sin verksamhet, men vi kan hjälpa dem på samma sätt som med privatpersoner. Genom en bättre utbyggd infrastruktur för fordonsladdning kan vi hjälpa företag att minska sina utsläpp.

Ja med information.

Nej.

 

Detta är även en fråga på regional och nationell nivå. Det var lättare förr att samordna frakter förr när ex det gick kollektivtrafik längs Silvervägen.

Nej, inte på andra sätt än att kommunen ställer vissa krav i samband med upphandlingar.

 

Kommentar från Naturskyddsföreningen i Arjeplog:

Sedan parisavtalet 2015 har utsläppen ökat i 47 svenska kommuner. Idag finns inga tekniska begränsningar för att vi inte ska nå målet om nettonollutsläpp av koldioxid i Sverige, bara politiska. Här kan kommuner påverka den nationella politiken. Lokalt kan man exempelvis underlätta för företagen med en större satsning på en mer utåtriktad energirådgivning.

 

Arbetar ni för minskad miljöpåverkan till exempel vad gäller buller och koldioxidutsläpp från nöjeskörning vid bilevent och vatten- och snöskoterkörning? Ja–nej. På vilket sätt?

Nej, inte utöver rådande lagstiftning.

Ja vi uppmanar dom att investera i rätt sorts utrustning. Event och turist näringen är jätte viktig för kommunen så vi hjälper dom med vad vi kan för att dom ska kunna utveckla sina verksamheter.

Nej.

 

När det gäller störningar så finns det lagar som reglerar detta. Något positivt är att vi i Arjeplog har fler poliser nu. Vid känsliga områden, ex häckningsplatser bör det informeras bättre till allmänheten.

Nej. Detta regleras dock delvis av bland annat Miljöbalken.

 

Kommentar från Naturskyddsföreningen i Arjeplog:

Event- och besöksnäring som tar miljöansvar bör prioriteras och det bör finnas en strategiplan för att locka besökare som väljer att komma till Arjeplog bland annat för att uppleva orörd natur och som inte påverkar miljön negativt.

 

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x