Colmis AB får bygglov för tre nya testbanor. Det var en enig Miljö-, Bygg- och Räddningsnämnd som gick emot förvaltningens förslag om avslag på ansökan.

– Det här är en viktig satsning för samhällsutvecklingen. Området är utpekat för biltestverksamhet i översiktsplanen och vi vill hjälpa till så mycket vi kan, säger Sten-Åke Nilsson, ordförande i MBR-nämnden.

Förvaltningen föreslog avslag på ansökan, med hänvisning till 9 kap. 31§ i Plan- och bygglagen. Med hänvisning till samma paragraf beviljade nämnden ansökan.

– Så kan det bli, konstaterar Sten-Åke Nilsson. Det är den paragrafen som gäller, och nämnden var helt enig i att vi skulle kunna bevilja bygglov med stöd av den paragrafen.

En av anledningarna till förvaltningens förslag på avslag är att området inte är detaljplanelagt.

– Det här området är utpekat för biltestverksamhet i översiktsplanen och företaget har påbörjat arbetet med en detaljplan. Därför menar vi i nämnden att vi kan bevilja bygglovet, säger Sten-Åke Nilsson.

Nämnden motiverar också sitt beslut med att det redan finns testbanor i området, samt att sökanden är överens med berörd sameby och att de fornminnen som finns i området inte berörs av de nya banorna.

Ansökan gäller en cirkelformad bana med en diameter om 200 meter, samt två banor med olika lutningar, 400 respektive 100 meter långa.

– Det handlar om att komplettera vår anläggning med tre nya landbanor inom vårt inhägnade område. Vi planerar detta för att bli mindre beroende av isbanor, och för att tillmötesgå testbehoven för nya och befintliga kunder. Jag är glad att nämnden fattat detta beslut som jag tror kommer att vara positivt för Colmis utveckling, men även gynna kommunen på sikt säger Mikael Hallin, vd för Colmis AB.

MBR-nämnden beslutade också bevilja bygglov för fritidshus och komplementbyggnad på fastigheten Adolfsström 1:48, samt för fritidshus och komplementbyggnad på fastigheten Svelleholm 1:32. I båda fallen avviker planerade byggen från detaljplanen, men nämnden bedömer avvikelserna som små.

Områdesbestämmelser för del av fastigheten Lersundudden 1:2 antogs av nämnden. Syftet med områdesbestämmelserna är bland annat att reglera placeringen av de säkerhetszoner som ingår i testbanorna.

Leons Steakhouse beviljas tillstånd för alkoholservering till allmänheten.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x