Endast 16 av fullmäktiges 21 ledamöter deltog vid dagens fullmäktigesammanträde. Årsredovisningen blev ett informationsärende istället för ett beslutsärende, frågan om ansvarsfrihet ströks från dagordningen eftersom revisionsberättelserna inte är klara och planeringsförutsättningarna för år 2023-2026 återremitterades efter votering.

Hos Vänsterpartiet stod två av fem stolar tomma, och hos Centerpartiet stod tre av fyra stolar tomma. Liberalerna och Socialdemokraterna fyllde sina stolar, samtliga med ordinarie ledamöter.

Vid mötet informerade avdelningschef Emil Sundström om verksamheten inom Samhällsbyggnadsenheten/MBR.

Han berättade bland annat att man inom miljö, hälsa, livsmedel och serveringstillstånd har 329 objekt i Arjeplog, medan grannkommunen Arvidsjaur har 284 objekt. På fastighetssidan har man samma bemanning som i Skellefteå, en fastighetsskötare per 10 000 kvadratmeter.

– Skillnaden är att våra fastighetsskötare gör mycket mer än vad de gör i Skellefteå. Ni behöver inte vara oroliga för att vi har lite att göra, sa han.

På miljö- och byggsidan hanterades under fjolåret cirka 200 ärenden, och handläggningstiden för bygglov är fem till sju veckor.

– Under 2021 lämnade vi tio positiva planbesked, hälften av dem i Jäckvik, berättade Emil Sundström.

Emil Sundström lyfte också flera utmaningar som väntar i framtiden.

– Det kommer nya regler för insamling av avfall, bara tidningsinsamlingen som nu läggs på kommunerna kommer att kosta kunderna 100 000 kronor ytterligare, och vi tror att all insamling är på väg mot att  bli ett kommunalt ansvar. Det kommer att innebära jättehöga kostnader om vi inte får full kostnadstäckning. Hur ska vi klara framtidens underhåll på VA och gator? Hur ska vi göra för att inte behöva ha Sveriges högsta taxor? Det är något att fundera på.

Britta Flinkfeldt ställde frågan om varför man vissa år inte utfört något synligt underhåll på gator och vägar.

– De år vi inte gjort något synligt underhåll jobbade vi med planering. Vi ska inte göra ett vägunderhåll och sedan genast gräva upp vägen för att göra VA-underhåll, förklarade Emil Sundström.

Emil Sundström uttryckte också en förhoppning om bättre planering och framförhållning.

– Vi måste prata mer med varandra. Det som sker just nu är att vi har bemanning och budget för underhåll, och så antas en plan någonstans, det ska bli utbyggnad och då är vi inte med i matchen. Vi måste synka planeringen så att VA-sidan är bättre förberedd och vet vilka förutsättningar som finns i olika byar och exploateringsområden.

Ekonomichef Nina Laestander presenterade årsredovisningen för 2021. Den visar ett plus på 7,5 miljoner kronor, vilket är 3 miljoner mer än budgeterat.

När planeringsförutsättnignarna för åren 2023-2026 skulle fastställas kom Isak Utsi med förslag om tillägg i texterna som rör framtidens trygghetsboende och den produktiva skogsmarken.

– Båda punkterna är hämtade från översiktsplanen, och formuleringarna bör förtydligas och knyta an till texterna i den. Jag föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att lägga in dessa förtydliganden. Jag yrkar också att vi tar med vår ambition kring det långsiktiga skatteuttaget. Vi ska inte ta ut mer skatt än nödvändigt, och det finns uttalat i kommunens politiska strategi.

 

Det här fick Albert Lestander att reagera, och han begärde både återremiss och ajournering.

– Jag tycker inte om att ge en delegation tillbaka till ks i ett så viktigt ärende, det här går lite utöver det vanliga. Det är ett viktigt dokument som ska gälla i fyra år, och jag tycker att man ska återremittera för ny handläggning och sedan låta fullmäktige ta beslutet i juni, sa han.

Socialdemokraterna och Centerpartiet sa nej till återremiss, och voteringen slutade med 10-6. Det innebar, röstsiffrorna till trots, återremiss.

– Det räcker med att sex av sexton ledamöter kräver återremiss, konstaterade fullmäktiges ordförande Mats Abrahamsson.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x