Ett medborgarförslag om en gymnasieskola med NPF-inriktning var den enda punkt på fullmäktiges dagordning som diskuterades och resulterade i en votering. Övriga ärenden klubbades igenom utan diskussion eller frågor.

Frågan om Hornavanskolans framtid kommer att avgöras vid ett extra fullmäktige längre fram, eftersom MBL-förhandlingarna inte är avslutade ännu.

Medborgarförslaget handlar om att kommunen ska utreda möjligheten att driva en gymnasieskola med inriktning mot elever med diagnoser inom det autistiska spektrat och/eller NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Kommunstyrelsen föreslog avslag på medborgarförslaget, med hänvisning till pågående utredning av gymnasieutbildning i Arjeplogs kommun.

Mari-Teres Ögren (S) påpekade att kommunstyrelsen också beslutat att ge utbildnings- och kulturchef i uppdrag att fortsätta utredningen av ett NPF-gymnasium, och Elisabet Bramfeldt (V) menade att frågan inte skulle avgöras eftersom frågan om framtida gymnasieutbildning i Arjeplog inte är avgjord.

– Jag vill tydliggöra att kommunstyrelsen har tagit beslut om att ge utbildnings- och kulturchef i uppdrag att fortsätta utredningen. Sen är det avslag på medborgarförslaget, i och med att arbetet pågick, sa Isak Utsi (S).

Därefter yrkade Elisabet Bramfeldt bifall till medborgarförslaget. Efter votering vann kommunstyrelsens förslag med röstsiffrorna 15-5. Mari-Teres Ögren (S), Ola Holmström (V), Inger Holgersen (V) och Nina Lango (C) ställde sig bakom Elisabet Bramfeldts förslag.

Fullmäktige beslutade ta bort hyresavgiften för korttidsboende från och med årsskiftet.

– Vi börjar ha en budget i balans, och kommer med det här förslaget av två anledningar. Dels för att bli mer likställda andra kommuner, men även för att ge något tillbaka till de äldre. De har fått betala dubbla hyror när de använt sig av korttidsboende, och kan inte söka bostadstillägg för det, sa socialchef Robert Cortinovis.

Arjeplogs kommun är den kommun som tar ut högst avgift per dygn på korttidsboende i den jämförelse som gjorts. Hyran som nu försvinner från och med årsskiftet uppgår till 113 kronor per dygn. Avgifter för omvårdnad och mat kvarstår dock.

Taxor och avgifter för 2022 fastställdes enligt förslaget. De allra flesta taxor höjs, men slamtömningstaxan sänks sedan kommunen tagit över den verksamheten själv.

Fullmäktige beslutade också att SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) riktlinjer för taxor enligt Plan- och bygglagen ska vara riktgivande för Arjeplogs kommun.

Socialchef Robert Cortinovis informerade om att ombyggnationerna av hälsocentralen beräknas komma igång direkt efter nyårshelgen. En av anbudsgivarna har varit på plats och gjort en detaljprojektering, och inom kort räknar man med att upphandlingen ska vara klar.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x