E-postmeddelanden som skickas inom kommunens förvaltning utgör inte med automatik allmän handling. Det menar Kammarrätten i sin dom, vilket innebär att Erik Quist inte får ut samtliga de drygt 800 mejl han begärt.

Kammarrätten finner att två av de mejl som inte lämnades ut efter första prövningen är att anse som allmänna handlingar.

Det var i våras som Erik Quist begärde ut mejlkorrespondens mellan utbildningschef, kommunalråd, kommunchef, adrministrativ chef, rektor och personal på Hornavanskolan. Totalt handlade det om mer än 800 mejl. Efter en första prövning lämnade kommunen ut 48 av dessa mejl.

Erik Quist överklagade beslutet, och gjorde en JO-anmälan där han även ifrågasatte den avgift (1 750 kronor) kommunen tagit ut i samband med utlämnandet av mejlen.

I sitt beslut säger Kammarrätten att en handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet. En handling som överlämnats mellan organ inom samma myndighetsorganisation anses som inkommen eller upprättad endast om organen uppträder som självständiga i förhållande till varandra. Två av de e-postmeddelanden som inte lämnades ut på beägran anses av kammarrätten vara upprättade och ska därför betraktas som allmän handling. I övrigt finner Kammarrätten inte skäl att ifrågasätta kommunstyrelsens uppgift om att de övriga angivna mejlen är interna, saknar ärendeanknytning och därför inte utgör allmänna handlingar.

JO utreder inte frågan om huruvida merparten av e-postmeddelandena utgörs av allmänna handlingar eller inte, utan hänvisar till Kammarrättens prövning. När det gäller avgiften på 1 750 kronor påpekar JO att den som begär ut en allmän handling som får lämnas ut ska utan avgift få ta del av handlingen på stället. Mot en fastställd avgift har man rätt att få en avskrift eller kopia av handlingen, och Regeringsrätten (nuvarande Högsta förvaltningsdomstolen) har slagit fast att avgiften inte får fastställas med hänsyn till kostnaden för handlingens framtagande. I det här fallet grundar sig avgiften på en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige, och kommunfullmäktige står inte under JO:s tillsyn.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x