Arjeplogs kommun JO-anmäls ännu en gång för åsidosättande av rätten att ta del av allmänna handlingar.

Den här gången är det Folkinitiativet, via Erik Quist, som står bakom anmälan. Orsaken är kommunen endast lämnat ut delar av den mejlkorrespondens som Folkinitiativet begärt att få ta del av.
Beslutet att inte lämna ut alla mejl har överklagats till kommunstyrelsen, liksom den avgift på 1 750 kronor som kommunen krävt för det som lämnats ut.

I början av februari gjorde Arjeplognytt en JO-anmälan mot Arjeplogs kommun för åsidosättande av rätten att ta del av allmänna handlingar. Då gällde det en rapport om Hornavanskolan som kommunchefen inte ville lämna ut.

Eftersom handlingen sedan lämnades ut, tog JO inte upp den delen av anmälan till utredning. Däremot påpekade JO att den enskilde ska informeras om möjligheten att begära myndighetens prövning och om att det krävs ett skriftligt beslut av myndigheten för att beslutet ska kunna överklagas.

I det nu aktuella fallet har Folkinitiativet begärt att få ut all mejlkorrespondens mellan utbildningschef och kommunalråd, kommunchef, administrativ chef, samt rektor och administrativ personal på Hornavanskolan. I JO-anmälan sägs att begäran omfattar 820 mejl. Endast 48 har lämnats ut.

”Beslutet som sådant omöjliggör Folkinitiativet Arjeplogs rätt till insyn i hur processen med nedläggningshotade Hornavanskolan fortskrider, hur man resonerar sinsemellan och att försäkra oss om att allt gått rätt till.”, sägs i anmälan.I JO-anmälan ifrågasätts även den avgift som kommunen tagit ut.

”Utan att informera mig om hur mycket material jag nekats ta del av, så vill de även ta ut en avgift på 1 750 kronor för besväret, vilket enligt min tolkning av Avgiftsförordningen 1992:191 15-20 § är en oskälig och förordningsvidrig avgift.”

Kommunalrådet Isak Utsi hade inte tagit del av JO-anmälan under måndagseftermiddagen, men kommenterar situationen så här:

– Rent generellt kan sägas att det inte är politik att ta enskilda beslut om utlämnande av handling, det arbetet styrs av rutiner och riktlinjer samt lagstiftning och utförs av tjänstemannaorganisationen. Jag utgår från att de beslut som tas gällande utlämnande av allmän handling är i linje med de regler, riktlinjer och lagstiftning som finns. Har vi någon gång fel är det bra att det prövas, får vi då andra direktiv rättar vi oss, säger han.

På frågan om Isak Utsi anser att kommunen varit tillräckligt öppen och transparent i frågan om Hornavanskolan och dess framtid svarar han:

– Hur gymnasiet ska fungera i Arjeplog på längre sikt är en fråga som Arjeplog kommun arbetat länge med, det är troligen en av de mest utredda frågorna i kommunens historia. Jag tycker att kommunen är transparent i frågan, de besked som går att ge, ges också. Material som ligger till grund för beslut är offentligt. Sen går det alltid att göra mer.

Isak Utsi säger också att man informerar medborgarna löpande under processen, bland annat via media och ibland direkt med berörda.

– Med hänsyn till att den politiska processen behöver ha sin gång går det tyvärr inte så snabbt som man ibland kan önska som medborgare att få vissa svar. Just nu pågår ett utredningsarbete som ska färdigställas och vi informerar när vi vet mer.

Folkinitiativet har överklagat både beslutet att inte lämna ut alla mejl och avgiftens storlek till kommunstyrelsen. I överklagan åberopas jäv på de ledamöter som direkt berörs av ärendet, det vill säga Isak Utsi, (S) och Inger Holgersen (V).

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x