070-344 20 23

Som journalist och ansvarig utgivare för Arjeplognytt har jag JO-anmält Arjeplogs kommun.

Jag har gjort det eftersom jag anser att kommunen åsidosatt min och andras rätt att ta del av information.

Min krönika som publicerades i torsdags (länk i slutet av denna artikel)  har engagerat många läsare. Jag har fått ett stort antal skriftliga och muntliga heja-rop, och jag vill rikta ett stort och varmt tack till var och en av er som på olika sätt visat att ni står bakom mig och min uppmaning till politiker och tjänstemän.

Under de få dygn som gått sedan krönikan publicerades har Arjeplognytt i skrivande stund fått 3 860 kronor i frivilligt läsarstöd. Det kan sättas i relation till den summa som kom in under hela året 2020: 5 300 kronor.

Min anmälan har mottagits och registrerats hos JO idag måndag den 8 februari. Det som händer härnäst är att JO ska bedöma om en utredning ska göras.

Blir det utredning, kommer naturligtvis kommunen att få ge sin syn på saken, och så småningom kommer JO därefter med ett beslut. Oavsett vilket beslutet blir kommer det att publiceras på Arjeplognytt.

Vid den offentliga delen av dagens kommunstyrelsesammanträde diskuterades vare sig rapporten om Hornavanskolan eller förslaget om folkomröstning. Istället beslutade man att ge styrgruppen, tillsammans med samtliga ledamöter i KS i uppdrag att bereda ärendet inför nästa ordinarie kommunstyrelsesammanträde, som är planerat till 12 april. Om jag under tiden fram till dess får möjlighet att ta del av ny information och handlingar som rör detta ärende kommer ni som läsare naturligtvis att få veta det.

Så här lyder JO-anmälan:

Jag vill härmed anmäla Arjeplogs kommun för åsidosättande av rätten att ta del av allmän handling.

Jag begärde den 1 februari 2021 att få ta del av en rapport som då lämnats in till kommunen från anlitad extern konsult. Rapporten rör kommunens gymnasieskola och frågan om en eventuell nedläggning av denna.

Kommunen har inledningsvis nekat att lämna ut rapporten. Först den 5 februari fick jag, efter flera påstötningar, ta del av den.

Problemet som dock kvarstår är kommunchefen Peter Anderssons uppfattning att rapporten, liksom andra handlingar, som utgör underlag för kommande sammanträden i kommunstyrelsen inte utgör allmän handling, och därför inte behöver lämnas ut.

Jag menar att detta är en felaktig tolkning som får stora konsekvenser i mitt arbete som journalist när det gäller att informera allmänheten om kommunens verksamhet.

I motsats till kommunchefen menar jag att varje handling måste bedömas för sig. Sådana som är utskickade från kommunen eller inkomna dit, såsom den aktuella rapporten, utgör allmänna handlingar. Handlingar som producerats inom myndigheten är däremot inte allmänna förrän beslut är fattat i det ärende de tillhör. Detta framgår av Tryckfrihetsförordningens 2 kap 9-10 §.

När jag först nekades att ta del av konsultrapporten bad jag den 3 februari om ett formellt skriftligt beslut som jag kunde överklaga i kammarrätten. Kommunchefen nekade även detta, genom att nonchalera min begäran.

Rätten att överklaga framgår av Offentlighets- och sekretesslagen 6 kap 7 §. Jag menar att kommunchefen åsidosatt även den rättigheten.

För att belägga ovanstående bifogar jag den mejlväxling jag haft med kommunchefen de senaste dagarna. De besked jag fått per mejl strider enligt min mening dessutom mot myndigheters serviceskyldighet som stadgas i Förvaltningslagen.

Visserligen fick jag, i just det här fallet, den 5 februari ta del av den begärda rapporten.

Men detta löser bara de beskrivna problemen för stunden. Jag är allvarligt oroad för att mina och andra medborgares möjligheter att ta del av allmänna handlingar även fortsättningsvis kommer att inskränkas av kommunchefens okunskap och felaktiga uppfattning om vilka bestämmelser som gäller.

Eftersom han är kommunens högste chef finns också en påtaglig risk att hans inställning påverkar andra tjänstemäns handläggning, så att även de åsidosätter lagen.

Därför vill jag att JO utreder kommunchefens handläggning och Arjeplogs kommuns hantering av allmänna handlingar och utlämnande av dessa.

Länk till min krönika “Ge oss den respekt vi förtjänar” finns här.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x