Framtidens äldreboende blir i form av en hyresrättsförening, ägd av Arjeplogs kommun, Riksbyggen och de boende i huset.

Kommunfullmäktige har nu beslutat att bilda föreningen, sälja fastigheten till föreningen samt lämna en kommunal borgen på 168 miljoner kronor för kostnader i samband med om- och tillbyggnad.

Boendet kommer att ha 50 lägenheter, och tas i bruk under 2023. Boendekostnaden beräknas bli 7 500 kronor per månad och lägenhet.

Varje lägenhet blir cirka 35 kvadratmeter. Hyran beräknas utifrån även gemensamma ytor, cirka 15 kvadratmeter per lägenhet. Utrymmen för bland annat daglig verksamhet, gymnastik, bastu, fotvård, frisör, relax kommer att skapas, liksom ett gästrum för anhöriga som vill hälsa på.

I beslutsunderlaget presenteras ekonomiska exempel som visar att den med en pension på 16 000 kronor som erhåller statligt bostadstillägg kommer att ha drygt 2 000 kronor kvar i plånboken varje månad efter att ha betalat hyra och avgift för mat, vård och omsorg i boendet.

I samband med om- och tillbyggnad ska taket på hela fastigheten byggas om. Folktandvården och Hälsocentralen kommer att fortsätta hyra lokaler i fastigheten, fortsättningsvis av föreningen som köper fastigheten av kommunen för 5 145 000 kronor.

Någon upphandling av om- och tillbyggnad har inte gjorts, men produktionskostnaden beräknas till 168 miljoner kronor.

I hyresrättsföreningens styrelse ska enligt stadgarna tre representanter för kommunen, tre representanter för de boende och en representant för Riksbyggen sitta.

Fullmäktiges beslut innebär även att föreningen inom de närmaste 3-4 åren kan överta även trygghetsboendet Tallbacken. Föreningen ska göra utredning, konsekvensbeskrivning och ekonomisk kalkyl innan styrelsen fattar beslut om detta.

– Vi ska se ett trygghetsboende framför oss som vi alla har lust att flytta in i. Siffrorna som lämnats idag indikerar att vi behöver lämna en kommunal borgen på 168 miljoner, och det känner jag mig trygg med. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag på alla punkter, sa Britta Flinkfeldt.

Byggstart planeras till våren 2021.

Fem av kommunens totalt 14 lekplatser kommer att avvecklas. De som behålls och utvecklas finns vid Gäddvägen, Renstigen, Drottninggatan, Barrgatan och i Laisvall. Underhåll och investeringar på lekplatser har inte prioriterats på många år, och flera lekplatser är i dåligt skick, men nu har fullmäktige antagit en långsiktig underhållsplan.

– Är det någon fråga som föräldrar ofta hör av sig om så är det frågan om lekplatser. Jag är glad att vi kommit så här långt. Samtliga medborgare som röstade i den här frågan tyckte exakt samma sak som tekniska kontoret. Jag tycker vi ska rita ett kors i taket och komma ihåg att vi idag kan fatta ett välgrundat beslut där kommunförvaltningen och medborgarna tycker samma sak, sa Britta Flinkfeldt.

Ett extraärende angående försäljning av sporthallen i Laisvall utgick. För att ett extraärende ska tas upp måste fullmäktige vara enigt, och Elisabeth Bramfeldt motsatte sig att ärendet skulle tas upp.

Elisabeth Bramfeldt föreslog även att ett medborgarförslag om att sporthallen i Laisvall ska finnas kvar, går till beslut i fullmäktige istället för att avgöras i kommunstyrelsen.

– Alla frågor om försäljning av fast egendom ska gå via kommunfullmäktige, sa hon.

Efter votering, där socialdemokraterna, centern och liberalerna röstade för att beslut om medborgarförslaget ska tas i kommunstyrelsen, reserverade sig samtliga ledamöter i Vänstern mot beslutet.

I frågan om en ny förvaltningsorganisation, som innebär att MBR och KS samordnas i en gemensam förvaltningsorganisation, har fackliga representanter lyft frågor om bland annat arbetsmiljö, jäv och rättssäkerhet vid beslutsfattande. Vid fullmäktige ställde vänsterpartiet liknande frågor.

– Vi måste hålla isär sammanslagning av förvaltningsorganisation och politisk organisation. Behöver den politiska organisationen ändras får vi återkomma till den frågan längre fram, sa Britta Flinkfeldt.

Efter ajournering, begärd av Vänstern, yrkade V att fullmäktige skulle ta ett principbeslut om ny förvaltningsorganisation, och ge delegation till ks att fatta slutgiltigt beslut efter att konsekvensanalys och riskbedömning gjorts.

Efter votering, där socialdemokraterna och centern röstade för kommunstyrelsens förslag, stod det klart att fullmäktige godkänt förslaget om ny förvaltningsorganisation.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x