Konsekvenserna av en kvartsbrytning på Nasafjell måste utredas ytterligare innan frågan om expropriation av området kan avgöras. Det sägs i ett yttrande från Arjeplogs kommun, som i nuläget inte tar ställning till gruvetableringen.

Exploatören, Elkem ASA, anser att Arjeplogs kommun missförstått innehållet i den konsekvensanalys som gjorts.

Elkem ASA har begärt expropriation av nödvändiga rättigheter för utvinning av kvarts på den norska sidan av Nasafjell. I januari skickade Arjeplogs kommun ett yttrande i ärendet till Nærings- och fiskeridepartementet i Norge.

I yttrandet sägs att Arjeplogs kommun anser att den konsekvensanalys som gjorts inte tillräckligt utrett hur störningar och förluster kan förebyggas och minimeras, eller hur lämpliga kompensations- och skadelindrande åtgärder kan utformas.

”Vi noterar att avsaknad av dialog och förankring av förslag på kompensationsåtgärder visar att konsekvensutredningen brister i analyser av rennäringens behov.”, skriver kommunstyrelsens ordförande Britta Flinkfeldt.

Hon påtalar även avsaknaden av en väl utarbetad miljökonsekvensbeskrivning (MKB), och bifogar en separat skrivelse från kommunens Miljö- bygg- och räddningnämnd. I denna påpekas bland annat att det saknas undersökningar om det kan ligga hälso- eller mijörisker med att renens föda och dricksvatten kan förorenas, samt att det inte finns någon MKB avseende påverkan av människors hälsa och miljö på den svenska sidan av gränsen. Detta trots att det planerade brytningsområdet ligger intill riksgränsen, samt i närheten av flera stora skyddade och känsliga mark- och vattenområden. Den vanligaste vindriktningen är västlig, vilket innebär att det oftast blåser från det planerade gruvområdet in över Arjeplogs kommun.

I yttrandet från Arjeplogs kommun nämns också Fjällrävsprojektet Felles Fjellrev Nord. Här sägs att man i en MKB bör säkerställa att fjällrävspopulationen inte påverkas negativt av den planerade gruvbrytningen.

Elkem ASA har kommenterat yttrandet i en skrivelse till både Nærings- och fiskeridepartementet och Arjeplogs kommun, och menar att kommunens ovilja att tillstyrka utvinning av kvarts bygger på missförstånd.

Elkem menar att det är samebyarna själva som valt att inte ta med skadeförebyggande åtgärder eller kompensationsåtgärder i konsekvensanalysen, trots att Elkem ASA önskat detta.

”Det er derfor av hensyn til samebyene selv at det ikke er tatt med mye om dette i rapporten.”, skriver Elkem.

Britta Flinkfeldt skriver i sitt svar på Elkems kommentar att missförståndet består i att samebyn och bolaget inte kommit överens om hur stor skadan kommer att bli. ”Kommunens uppfattning är att parterna måste backa ett steg för att i första hand bli överens om storleken på skadorna både gällande störningen för renar i området och de miljömässiga skadorna på betesresurserna. Först när parterna därefter kunnat visa resultatet av hur man beräknat och hanterat skadeförebyggande åtgärder och kompensationer kan kommunen ta ställning till om vi bör tillstyrka eller avstyrka en gruvetablering.”

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x