Efter årets första åtta månader räknar kommunstyrelsen med ett underskott på 9,6 miljoner jämfört med 2019 års budget.

– Resultatet har förbättrats något efter september, men det är hårt att bita i, sa kommunstyrelsens ordförande Britta Flinkfeldt när delårsrapporten skulle godkännas vid måndagens möte.

Även nästa års budget ser ut att bli hård att bita i. Skillnaden mellan den budgetram som fastställts av fullmäktige i juni och de budgetförslag som verksamheterna lämnat in är på drygt 8,8 miljoner kronor.

När det gäller det beräknade underskottet för 2019 är det utbildning och kultur som står för den största delen, -4,8 miljoner. Den främsta orsaken är högre kostnader och lägre intäkter än beräknat avseende gymnasieskolans interkommunala avgifter.

Inom vård och omsorg beräknas ett underskott på 3,5 miljoner. Här är orsaken framför allt kostnader för personlig assistans, omställningskostnader för flytt av demensboendet Facklan samt uteblivna intäkter vid det nya gruppboendet på Lugnet.

Kommunens ledningsgrupp har beslutat om en åtgärdsplan för att minska det beräknade underskottet. Åtgärdsplanen innebär bland annat inköpsstopp, investeringsstopp på ej påbörjade investeringar, resestopp samt minimering av övertid, mertid och timtid från och med 1 oktober.

Inför nästa års budget finns den största skillnaden, drygt 7,8 miljoner kronor, mellan den fastställda budgetramen och verksamheternas internbudgetförslag hos Utbildning och kultur. Budgetberedningen har givit Utbildnings- och kulturchefen i uppdrag att visa en långsiktig plan med kortsiktiga delmål inom utbildningsområdet, och kommunchefen har fått i uppdrag att visa sparförslag på minst 3 miljoner kronor inför 2020.

Beslut om internbudget tas på fullmäktige i december.

Kommunstyrelsen beslutade att söka utträde ur Pite Älv Ekonomisk Förening, men gav samtidigt förvaltningen i uppdrag att undersöka om det finns någon möjlighet att hitta finansiering för medlemsavgiften, som uppgår till 92 590 kronor.

Det finns inga pengar avsatta i budget för medlemsavgift nästa år.

– Det mesta som sker i den här föreningen sker nedanför Storforsen, och därför är förslaget att vi begär utträde, sa Britta Flinkfeldt.

Albert Lestander var av en annan uppfattning.

– Jag vill att vi ska vara kvar. När det gäller projekt som jag varit med om är det här det som gett oss mest tillbaka, framför allt när det gäller återställningsarbete efter flottningen. Medlemsskapet ger oss en bra ingång till framtida satsningar, och föreningen har gjort ett bra arbete som inte är färdigställt ännu.

Efter förslag av Britta Flinkfeldt beslutade kommunstyrelsen att söka utträde ur föreningen, om man inte hittar projektmedel till medlemsavgiften.

Kommunstyrelsen begär uppskov med yttrande angående förslaget att bilda naturreservatet Skarjak, i avvaktan på ett dialogmöte mellan Arjeplogs kommun och Länsstyrelsens naturvårdsenhet samt länsråd.

– Det vi vill se är skötsel, att man bygger anläggningar, att det kommer arbetstillfällen och investeringar i naturreservaten, sa Britta Flinkfeldt.

Övriga beslut i korthet:

200 000 kronor i investeringsmedel omfördelas från reningsverket i Laisvall till ny grovrens i reningsverket i Arjeplog.

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att kommunen ska ingå borgen för Inlandståget AB, för ett lånebelopp på 1 miljon kronor.

KS föreslår fullmäktige att utöka VA-verksamhetsområdena för Junibacken i Adolfström samt det nya bostadsområdet på Lugnetvägen i Arjeplog.

KS föreslår fullmäktige att anta detaljplanen för Hällbacken 1:4 och 1:5. Detaljplanen skapar förutsättningar för utökad fritidshusbebyggelse.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x