Arjeplogs kommun får kritik av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för missförhållanden vid stödboendet Stugan.

I sitt föreläggande kräver IVO, vid ett vite om 500 000 kronor, bland annat att kommunen upphör med uthyrning av rum i Stugans lokaler till utomstående och att registerkontroll utförs vid nyanställning av personal.

”Vid bestämmande av vitesbeloppets storlek har IVO beaktat att bristerna är återkommande och att de pågått under en längre tid, samt de risker som bristerna medför. ”, sägs i föreläggandet.

När det gäller uthyrning av rum i stödboendet Stugans lokaler har kommunen uppgivit en omfattning på cirka 1 000 gästnätter under en tre till fyra månaders period. IVO anser att detta utgör ett allvarligt missförhållande, och förelägger kommunen att säkerställa att uthyrningen upphör.  ”De barn som beviljas stödboende är en utsatt grupp. Barn som tas om hand av samhället ska inte riskeras att utsättas för ytterligare trauman när de befinner sig i samhällets vård. Det har inte heller varit lagstiftarens intention att ett stödboende ska bedriva integrerad hotellverksamhet…”, skriver IVO.

IVO påpekar också återkommande brister i registerkontrollen. Enligt lag krävs registerkontroll vid nyanställning till stödboendets verksamhet. Av kommunens egna uppgifter till IVO framgår att registerkontrollen gjorts för endast 12 av 16 anställda. De registerkontroller som gjorts, har skett i samband med IVO:s tidigare framförda åtgärdskrav.

Ett annat påpekande avser dokumentation och journalföring. IVO bedömer att det finns risk att inskrivna vid stödboendet Stugan inte erhåller de insatser de beviljats eftersom dokumentation till stora delar saknas.

I ett ärende som kontrollerats finns dokumenterad månadsuppföljning endast för tre månader, trots att den unge funnits i stödboendet sedan juni 2018. I ett annat ärende är den enda dokumentation som finns en sammanställning av daganteckningar för tre månader, trots att den unge funnits i stödboendet sedan januari 2018.

Vid IVO:s tillsyn under 2018 konstaterades att dåvarande föreståndare saknade relevant utbildning och erfarenhet för sitt uppdrag. IVO bedömer att inte heller nuvarande föreståndare har den kompetens som krävs, och förelägger därför kommunen att vidta åtgärder för att säkerställa att en föreståndare med rätt kompetens utses.

Senast den 12 juli ska kommunen redovisa för IVO vilka åtgärder som vidtagits.

 

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x