FOTO/ARKIVBILD: Peder Lundkvist. Vindkraftparken på Uljabuouda kan bli en testanläggning med upp till 330 meter höga vindkraftverk.

Åsikterna om vad den planerade testanläggningen för vindkraftverk på Uljabuouda kommer att innebära går isär.

Ett stärkt varumärke för Arjeplog som testplats i kallt klimat, menar Skellefteå Kraft.

Ett ännu mer förfulat landskap samt störande ljus och buller, menar fastighetsägare i närheten av berget.

Ökade störningar för renskötseln, menar Maskaure sameby.

Skellefteå Kraft AB har ansökt om ändringar i tillståndet för vindkraftparken på berget Uljabuouda.

I dagsläget medger tillståndet 12 vindkraftverk med en högsta höjd på 125 meter. Nu vill Skellefteå Kraft, i samarbete med bland andra Vattenfall, utveckla vindkraftparken till en testanläggning, för att bidra till utveckling av vindturbiner, delsystem, komponenter och sensorer som är anpassade till kallt klimat. Någon sådan testanläggning i full skala finns inte i Europa.

Ansökan innebär bland annat att ett antal av de befintliga vindkraftverken ska monteras ned och ersättas med nya, samt att högsta tillåtna totalhöjd blir 330 meter istället för nuvarande 125 meter.

Skellefteå kraft menar att verksamheten i huvudsak kan bedrivas inom ramen för befintligt tillstånd. Effekterna av den förändrade verksamheten bedöms som obetydliga vad gäller buller och naturmiljö. Landskapsbilden kommer att förändras, men Skellefteå Kraft anser att effekten bedöms som liten till måttlig, och skriver i sin ansökan att konsekvenserna bedöms som små eftersom endast ett fåtal människor berörs.

När det gäller belysning kommer det att bli en synlig förändring. Idag lyser ett medelintensivt rött blinkande ljus på varje vindkraftverk. Men verk med en höjd över 150 meter ska förses med högintensivt vitt blinkande ljus. Skellefteå Kraft menar att det långa avståndet till bebyggelse gör att de nya ljusens effekt ska bedömas som begränsade.

När det gäller rennäringen konstaterar Skellefteå Kraft att vindkraftparken skapar negativa effekter idag, och jämfört med dagens verksamhet bedöms förändringen endast ge en liten kumulativ effekt.

Den åsikten delas dock inte av Maskaure sameby, som vid samråd uttryckt en oro för att det som redan idag medför problem i och med förändringen kommer att innebära ännu större problem, med en mer omfattande verksamhet.

Vid samrådet togs även frågan om den psykosociala situationen upp. En representant för samebyn uttryckte en djup oro, både för den egna möjligheten till fortsatt renskötsel, men även för att vindkraftparken på Uljabuouda kommer att bidra till att fler vindkraftverk sedan sätts upp inom andra samebyar.

ARKIVBILD. Uljabuoda vindkraftpark kan bli Europas första testanläggning för vindkraft i kallt klimat.

Arjeplogs kommun säger i sitt yttrande att de platsspecifika tillgångarna, som det geografiska läget, det kalla klimatet och det beforskade natur- och kulturlandskapet ska bidra till hållbar utveckling och tillväxt, och att etablering av en forskningsanläggning för förnybar energi ses som ett initiativ i linje med detta.

Fast boende i byn Bellonäs uttrycker kritik i en skrivelse till kommunstyrelsen.

”Skellefteåkraft har skott sig på vattenkraftsutbyggnaden i Arjeplog utan att betala för sig, dom har gjort Skellefteå till Sveriges rikaste kommun på Arjeplogs bekostnad.

Nu har ni tänkt ge bort vår fina utsikt och naturmiljö för ingenting. Om kommunmedborgarna fick någon kompensation med tex. billigare elström så skulle det kanske kännas lite bättre.”

Även Stibma vägförening uttrycker sig kritiskt, och menar att den miljökonsekvensbeskrivning som låg till grund för det första beslutet att tillåta vindkraft på Uljabuouda var felaktig. Föreningen konstaterar också att skador redan är skedda, men kräver att man i ett nytt beslut ställer krav på att ljudnivån ska följas upp med mätningar som inkluderar buller vid omställning av verken till vindriktningen, och att synkroniseringen av ljusen på vindkraftverken ska fungera.

Den 27 december är sista dag för att lämna in yttrande till Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x