Med budget 2018 som enda underlag antogs Arjeplogs allmänningars budget för 2019 vid stämmorna på torsdagskvällen. Men beslutsunderlaget ifrågasattes av stämmodeltagarna som menade att en prognos för innevarande år ska finnas med i beslutsunderlaget, precis som tidigare.

Skogsallmänningens budget för 2019 visar på totalt närmare 900 000 kronor högre intäkter jämfört med budget 2018, men också cirka 500 000 kronor högre kostnader. Budgeten för 2019 visar ett plusresultat på 535 167 kronor.

Skillnaden mellan de budgeterade intäkterna kommer framför allt från försäljning av rotposter, men också från en beräknad höjning av elpriset. På kostnadssidan räknar styrelsen med högre kostnader för bland annat vägunderhåll samt bidrag till delägarna för bland annat kraftfoder, konstgödsel, skogsbruksplaner och markberedning som höjs i kommande års budget.

Stämman för Arjeplogs skogsallmänning beslutade säga ja till en motion om 50 % bidrag för dikesrensning. Däremot fick förslagsställaren inte gehör för önskemålet att bidraget ska gälla retroaktivt, eftersom inga medel för detta fanns budgeterade 2018. Beslutet träder i kraft från och med 1 januari 2019, och kostnaderna för dikesrensning ska styrkas med fakturor.

Fällavgifter för vuxen älg fastställdes till 800 kronor, för älgkalv 300 kronor. För björn blir fällavgiften 1000 kronor för icke delägare i Arjeplogs allmänningar. Delägare betalar ingen fällavgift för björn.

Nybyggesallmänningens stämma lockade endast fyra deltagare, och dagordningens 17 punkter klubbades igenom på knappt en kvart. Här budgeteras ett resultat på 91 137 kronor, och halverad utdelning till delägarna. Kontantutdelningen per skäl 2018 blir 800 kronor.

 

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x