Framtidens äldreboende ser ut att bli dubbelt så dyrt som beräknat, vilket innebär en prislapp på över 100 miljoner kronor.

-Vi måste göra ett omtag, reducera kostnadsökningen, revidera verksamhetsbeskrivningen och fastställa tekniknivån i projektet, sa socialchef Robert Cortinovis när han tillsammans med kommunchef Peter Andersson redovisade situationen inför kommunfullmäktige.

Den styrgrupp, bestående av politiker och tjänstemän, som utsågs 2015 kom fram till att Hälsocentralens lokaler var bästa alternativet för framtidens äldreboende. Meningen var att köpet skulle ske redan 2017, men det försenades ett år.

Nu äger kommunen fastigheten, och det finns ett hyreskontrakt med Region Norrbotten som sträcker sig fram till 2036.

-Med hyresintäkt och driftskostnad för Hälsocentralen innebär köpet en kostnad på 600 000 kronor per år. Projektering pågår och upphandlingsunderlaget ska vara klart våren 2019. Vi behöver en projektsamordnare på 50 procent, och rekrytering ska vid årsskiftet, sa Robert Cortinovis.

I planen för Framtidens äldreboende ingår 48 platser i särskilt boende, 6 korttidsplatser och 3 OBS-platser.

-Antalet platser bygger på att vi även har ett trygghetsboende, sa Robert Cortinovis.

Albert Lestander (V), undrade vid vilken prisnivå planerna på Framtidens äldreboende inte går att genomföra.

-Det är svårt att säga, men den prisnivå vi ligger på nu måste vi analysera. Någonstans måste man komma fram till en funktionell teknisk nivå som är gångbar. Vi vet inte var den nivån ligger, men vi tror inte att den äldreomsorg vi bedriver idag fungerar i framtiden, vi måste hitta något nytt, svarade kommunchef Peter Andersson.

Fullmäktige beslutade att utöka styrgruppens uppdrag till att även omfatta trygghetsboende och framtidens skola. Gruppens namn ska vara ”Styrgrupp för strategisk utveckling” och redovisning av gruppens arbete ska ges vid varje kommunstyrelsesammanträde och vid två fullmäktige per år.

Tvisten kring husbåten vid Rattikvägen ser ut att närma sig ett avslut. För 20 år sedan beviljade kommunen ett bygglov på den berörda fastigheten, som ligger i anslutning till en av Hornavans regleringsdammar. Bygglovet beviljades utan samråd med Skellefteälvens Vattenregleringsföretag, vilket lett till att kommunstyrelsen nu konstaterat att beslutet om bygglov var felaktigt. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige var att kommunen går in med 650 000 kronor för att förankra husbåten på ett sätt som regleringsföretaget godkänner.

Britta Flinkfeldt yrkade på återremiss av ärendet, eftersom avtalet med fastighetsägarna inte är färdigförhandlat, och hennes yrkande blev också fullmäktiges beslut.

Kostnaden för att förbättra säkerheten och utemiljön vid skolområdet och medborgarhuset blir betydligt högre än beräknat. Tekniska enheten har begärt ytterligare 2,5 miljoner kronor, i tillägg till de 3 miljoner kronor som tidigare avsatts för detta projekt. Fullmäktige beslutade bifalla den begäran.

Att bygga om gamla Lugnetskolan till LSS-boende har också visat sig bli dyrare än beräknat, bland annat beroende på en vattenskada och en flytt av nödutgång. Fullmäktige säger ja till ytterligare 600 000 kronor och det innebär att totalt nära 7,2 miljoner kronor har beviljats till ombyggnaden.

Delårsrapporten, som visar på ett beräknat minusresultat på 10 miljoner kronor för 2018, fastställdes utan diskussion. Den stora minusposten finns inom vård och omsorg, och handlar bland annat om höga kostnader för inhyrda sjuksköterskor.

Fullmäktige antog ett nytt Personalpolitiskt program, och upphävde samtidigt bland annat tidigare fastställd Jämställdhetsplan, Alkohol- och Drogpolicy, Riktlinjer för sociala medier och beslut om Tobaksfri kommun.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x