Tone Toft, leder för Ytre-Helgeland Naturvernforbund. “Det er ikke første gang at unik natur og villmark i dette fjellområdet er trua av storsamfunnets krav og inngrep. Men erfaring viser at idealisme, fornuft og motstand hjelper.”

Det haster med å mobilisere alle gode krefter. Naturen i Saltfjellområdet er nok en gang i fare.  Kinesiskeide Elkem har allerede har fått ja fra regjeringen til å utnytte kvartsforekomstene  i Nasafjell i Rana kommune.  Men selskapet har ikke kommet til enighet med reindriftsnæringa på norsk og svensk side som i uminnelige tider har brukt Nasafjell i sin næring.

Neste grep for Elkem er derfor tvangstiltak. Nå behandler myndighetene selskapets søknad om ekspropriasjon slik at det får raskest mulig tilgang til området. 

Kvartsen er planlagt tatt ut i to separate dagbrudd, og det vil bli et stort inngrep like ved grensa til Saltfjellet landskapsvernområde og nasjonalpark, i et av de siste leveområdene til fjellreven. Vi trenger de store, sammenhengende  inngrepsfrie områdene som Nasafjell er en del av.  Og nærheten til nasjonalparken forsterker denne helhetstenkningen. Det faktum at fjellreven har sitt habitat i Nasafjell er i seg selv en begrunnelse for at dette inngrepet ikke må finne sted. Norge har påtatt seg et internasjonalt ansvar for å bidra til at fjellrevens behov og vilkår blir ivaretatt slik at stammen kan yngle og vokse.  Slik situasjonen er i dag har fjellreven  levevilkår som gjør at bestanden kan vokse. Denne positive utviklingen lar seg ikke kombinere med den planlagte aktiviteten knytta til gruvedrift. 

Det er planlagt å anlegge en ca. 7,5 km lang adkomstvei fra E6 til bruddområdet.  Råsprengt kvarts vil bli knust og siktet i det vestlige bruddet, og det dreier seg videre  om utallige utkjøringer med stein hver dag med de støy, støv og forurensingsproblemer dette medfører. De negative konsekvensene for landskap, vegetasjon, friluftsliv og reindrift er store.  For reindriftsnæringa kan dette i verste fall bli kroken på døra. Elkems planer lar seg rett og slett ikke kombinere med samenes virksomhet i området. Reinen vil skremmes bort fra sine vante beiteområder, kalvingen forstyrres og flyttveier blokkeres.  Avbøtende tiltak er ikke mulig  i forhold til reindriftsnæringas  behov og virksomhet . 

Elkems gruveplaner innebærer at et gigantisk industriprosjekt vil fortrenge en allerede etablert og bærekraftig næring i et unikt villmarksområde.  

Samisk reindrift har heldigvis et eget menneskerettighetsvern, og sånn sett  virker det usannsynlig at man kan ekspropriere en reindriftsrett. Og norske mydigheter har hatt en aktiv rolle i arbeidet med urfolkserklæringen som skal bidra til et styrket vern for verdens urfolk. Det er å håpe at store, visjonære ord blir etterfulgt i praksis.

FOTO: Tone Toft. Folkets engagemang bidrog till att stoppa kraftutbyggnad i Saltfjellet och Svartisen nasjonalpark. Nu hoppas Tone Toft att även den planerade gruvbrytningen på Nasafjell ska stoppas.

Det er ikke første gang at unik natur og villmark i dette fjellområdet er trua av storsamfunnets krav og inngrep. Men erfaring viser at idealisme, fornuft  og motstand hjelper. Det var folkelig engasjement  og organisasjonen  «Motkraft»   som sammen klarte å stoppe den storstilte kraftutbyggingen som på nittitallet var planlagt i Saltfjellet og Svartisen nasjonalpark. I dag flyter fortsatt Bjellåga fritt og freidig nedover dalen – til stor glede for alle som ferdes i disse traktene.  Likeledes unngikk Sølvbekken innerst i Randalen  å bli lagt i rør i 2016 da  naturvernere og faglig ekspertise vant frem med sin overbevisende argumentasjon.

Nå er turen kommet til Nasafjell. Og igjen hevdes det fra mange hold  at vi kan ikke stoppe utviklingen. Ressursene må utvinnes og utnyttes. Det argumenteres med velferd, vekst og arbeidsplasser. 

Jeg tenker helt motsatt. Det er viktigere enn noen gang å forvalte og verne om  natur og villmark. Hvis  tapping og rovdrift på naturressursene fortsetter i samme tempo som før – går vi mot en avvikling av levelige forhold på jorda. Så alvorlig er situasjonen. Det er et stort tankekors at vi har politikere og styresmakter som ikke evner å ta dette innover seg. 

Den mer eller mindre uberørte naturen er i fare, for vi vet ikke hvor grensene går, og vi sjanser som aldri før med naturens forutsetninger og vilkår for å overleve og være en kilde for menneskelig livskraft. 

Jeg mener at vi mer enn noen gang må tenke langsiktig – ikke bare frem til neste valg sllk vi har for vane i dette landet. Min generasjon har hatt god tilgang på uberørt natur. De som vokser opp i dag vil ikke ha de samme muligheter. Vi har en plikt på oss til å sørge for at også fremtidens  generasjoner kan leve sine liv på en friskmeldt klode.

Å berge Nasafjell fra storsamfunnets inngrep vil være et viktig bidrag.  

Og – reindriftsnæringa driver sin virksomhet i pakt med naturen slik de har gjort i århundrer.  Elkems planer om gruvedrift innebærer rasering. 

La Nasafjell leve.

 

Tone Toft

Leder Ytre-Helgeland Naturvernforbund, Helgelandskontakt Besteforeldrenes klimaaksjon

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x