Mandatperiodens sista ordinarie kommunfullmäktige blev nästan helt debattfritt. Bortsett från två ärenden som rör framtida kompetensförsörjning, där Vänsterpartiet reserverade sig, togs samtliga beslut i enighet.

Budgeten för nästa år innehåller investeringar för 22,6 miljoner kronor och innebär oförändrad skatt.

-Det här är ingen valbudget, utan den budget som vi behöver ha och som vi gemensamt har jobbat oss fram till, sa kommunalrådet Britta Flinkfeldt.

Nina Laestander, redovisningschef, presenterade kommunens ekonomiska situation efter årets fyra första månader, och gjorde en jämförelse med samma period förra året.

-Intäkterna har minskat med 20 procent, och kostnaderna har minskat med fem procent. Intäktsminskningen beror på att vi har minskat mottagande av ensamkommande och att ersättningssystemet har förändrats. För att kunna leva upp till målet god ekonomisk hushållning måste vi sänka kostnaderna ytterligare, sa hon.

Den största avvikelsen mot budget finns inom vård och omsorg. Det handlar om kostnader för köp av sjukskötersketjänster, köp av platser inom gruppboende och hyreskostnader på grund av att köpet av Hälsocentralen drog ut på tiden längre än beräknat. Underskottstäckningen till Länstrafiken är en annan post där kostnaden blivit högre än beräknat.

Investeringsbudgeten för nästa år innehåller bland annat satsningar på VA i Adolfström, ett släckfordon till Räddningstjänsten och satsningar på torget och hamnområdet. Verksamheternas ramar ökas med 1,4 procent.

-Vissa år är det en spännande stund när budgeten ska antas, vissa år är det odramatiskt. Vi tar ramarna för kommande år, och ingen ska stå här och säga att det blir lätt att uppfylla de här ramarna. Men vi kan stå rakryggade inför dagens medborgare, och det viktigaste av allt, vi kan stå rakryggade inför våra barn. Det kan vi göra eftersom vi vågar gräva i de besvärliga frågorna och vi analyserar både dagens och morgondagens förutsättningar, sa Britta Flinkfeldt.

En ändring i taxan för färdtjänst fastställdes av fullmäktige. Ändringen innebär att det finns en gräns för egenavgiften, det ska aldrig bli dyrare än om man åker 15 mil. Britta Flinkfeldt poängterade dock att det trots detta blir olika taxor beroende på om man åker till Luleå eller Skellefteå, eftersom man går in på riksfärdtjänst när man passerar en länsgräns.

Kommunfullmäktige sa ja till ett bonussystem inom kommunens bristyrken. Det var ett ärende som väckte en del frågor bland fullmäktigeledamöterna.

Socialdemokraterna har föreslagit en satsning som omfattar fyra miljoner kronor under fyra år, där den som anställs inom ett bristyrke ska erhålla en lönebonus under tre år, under förutsättning att man är skriven i Arjeplogs kommun. Lönebonusen ska vara på 15 000 kronor efter ett år, 22 500 kronor efter två år och 30 000 kronor efter tre år. I kombination med lönebonusen kan den som flyttar till Arjeplog för ett fast jobb inom ett bristyrke få en flyttbonus på 5 000 kronor efter ett år, 10 000 efter två år och 15 000 efter tre år. Detta innebär en möjlighet att få totalt upp till 97 500 kronor i extra bonus för att bo och jobba i Arjeplog. I förslaget finns också en bonus för vikarier och pensionärer som väljer att ta jobb inom bristyrken, och dessutom en rekryteringsbonus till den som hjälper till att rekrytera en tillsvidareanställd.

Kommunchef Peter Andersson har granskat förslaget, och kommit med synpunkter och riktlinjer för bonusen. Bland annat menar han att rekryteringsbonusen är svår att hantera och därför inte bör finnas med i denna satsning.

-Tanken är god, men vem ska avgöra vem som ska ha rätt till rekryteringsbonus?, undrade han.

Albert Lestander, vänsterpartiet, tyckte det var fel att stryka rekryteringsbonusen, och föreslog att även den ska inrättas.

-Jag tror att vi behöver ha hela befolkningen med oss för att klara kompetensförsörjningen, alla behöver hjälpas åt att ragga personal. Det skulle vara mycket enkelt, den som först till kommunen anmäler ett namn med födelsedata skulle få rekryteringsbonusen, föreslog han.

Jeanette Ranfjäll, liberalerna, undrade vilka yrken som är bristyrken, och ifall bonusen ska gälla både internt och externt utlysta tjänster.

-Vi kan inte säga idag vilka bristyrkena är, det varierar över tid och det måste vi kunna förändra. Det vi annonserar ut internt är sällan bristyrken. Normalt är att det ska annonseras ut externt, då kan även interna ansökningar komma in, och har vi definierat ett bristyrke ska annonseringen vara extern, sa Peter Andersson.

Britta Flinkfelt förklarade att hon som mamma till förslaget naturligtvis gärna ville se att även rekryteringsbonusen blir verklighet, men hon yrkade bifall till Peter Anderssons riktlinjer.

-Han har skärpt till förslaget, och samtliga förändringar är till det goda. Sen kan man även fundera över om man bara ska satsa på de som kommer hit och tar jobb. Hur är det med den personal vi redan har? Men så är det, vi satsar inte extra på löner i vår budget, jag tror att det skulle vara olyckligt och farligt. Då startar vi en lönespiral som inte slutar i Arjeplog utan som fortsätter till andra kommuner i Norrbotten, sa hon.

Fullmäktige beslutade anta förvaltningens förslag om riktlinjer för bonussystemet, vilket innebär att rekryteringsbonusen inte tas med. Vänsterpartiet reserverade sig.

Reservation från vänsterpartiet blev det även i frågan om ett stipendium på 30 000 kronor för att uppmuntra fler till sjuksköterskeutbildning. Förslaget kom i en motion från Erik Grähs.

-Det är lite smalt att bara vända sig till en yrkeskategori. Vi har inte bara problem att rekrytera, vi har ett lika stort problem med att behålla sjuksköterskor. Vi har i närtid sett ett antal sjuksköterskor sluta. När det gäller ekonomin, så kan man med vår utbildningspolicy studera i tre år och få stöd med minst samma belopp, sa kommunchef Peter Andersson.

Britta Flinkfelt yrkade avslag till motionen, och det blev också fullmäktiges beslut.

Fullmäktige fastställde en digitaliseringsstrategi för Arjeplogs kommun. Den innebär bland annat att digitala arbetssätt och e-tjänster ska utvecklas, och den öppnar en möjlighet för att drift och support av systemen ska skötas av externa aktörer.

 

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x