Arjeplog är Sveriges fjärde största kommun sett till ytan. Det är samtidigt den mest glesbefolkade med 0,2 invånare per kvadratkilometer. Mer än en tredjedel av dessa invånare är bosatta i gårdar, byar och samhällen utanför tätorten.

Fullmäktige antog den 23 april 2018 en lokal utvecklingsstrategi och översiktsplan, Framåt – Åvddån. Ett av målen i den säger att det ska finnas förutsättningar för människor och företag att bo och verka var de vill i kommunen.

Merparten av den offentliga och den kommersiella servicen i Arjeplogs kommun finns idag tillgänglig endast i tätorten. I dagsläget finns flera områden i kommunen där det saknas möjlighet för boende och besökare att åka till och från tätorten med kollektivtrafik. Det finns också stora områden där telefoni/internet inte fungerar.

Samtidigt sker etablering av både permanent boende och fritidsboende i större utsträckning utanför tätorten än i eller intill den.

Vilka konkreta satsningar på service utanför Arjeplogs samhälle kommer ni att verka för under nästa mandatperiod?

 

 

Socialdemokraterna i Arjeplog:
Hur ge ett bra svar utan att först förklara det kommunala uppdraget och vad som är regionens eller landets frågor? 
Kollektivtrafik ska vara mer än skolskjuts, post ska levereras fler gånger i veckan, servicebidraget till lanthandlarna ska fördubblas, det ska finnas pengar till underhåll av enskilda vägar osv – men kommunen bestämmer inte om alla frågorna, det ska man vara tydlig med. Vi lovar och svär att vi gör ALLT vad vi kan för att påverka, berätta och förhandla med region och regering – för att de här frågorna ska lyftas fram och lösas! Och vi har kommit en bit på väg – nu är frågorna på tapeten!

 

 

 

Liberalerna i Arjeplog:
-att översiktsplaner/detaljplaner underlättar för byggande
-att post / gods / varuhemsändningar kommer fram.
-att social service/hemtjänst och övriga välfärdstjänster fungerar
-att betaltjänster fungerar och internet/överföringshastigheter blir acceptabla.
-att kompletteringstrafik kan finnas där linjetrafik inte är möjlig
-att enskilda vägar får bra förutsättningar i framtiden
Men det är också viktigt att hela tiden påverka våra riksdagspartier via våra egna kanaler om vikten av en bättre regionalpolitik i framtiden.

 

 

Vänsterpartiet i Arjeplog:
-God internet och teletäckning
-Bra skolskjuts, samt bra vägunderhåll
– Utbyggnad av laddstationer till elbilar, eftersom regeringen tagit ett mål om en fossiloberoende fordonsflotta i Sverige år 2030 samt den stora elbilsförsäljningen i Norge.
-Gynna serviceorterna, tex med att stödja evenemang.