Företaget Elkem AS ansöker hos det norska Närings- och fiskeridepartementet om expropriation av nödvändiga rättigheter för att kunna påbörja etablering på Nasafjäll. Företaget vill öppna ett dagbrott för utvinning av kvarts på den norska sidan av gränsen. Arjeplogs kommun säger i ett yttrande att den planerade gruvverksamheten kommer att påverka den gränsöverskridande renskötseln, och menar att det krävs en grundlig konsekvensanalys.

Elkem AS är ett norskregistrerat företag, till 100 procent ägt av det kinesiska företaget China National Bluestar.

Det aktuella markområdet där kvartsfyndigheten ligger ägs av norska staten, via Statskog SF. Enligt Elkems ansökan om expropriation är företaget i färd med att ingå ett slutligt och fullständigt avtal med Statskog SF, som bland annat ger tillgång till området och resurserna som finns där.

I området finns också en renskötselrätt, som tillhör Saltfjellet reinbeitesdistrikt och de tre svenska samebyarna Grans sameby, Svaipa sameby och Semisjaur-Njarg. De har inte gett sitt tillstånd för etablering på Nasafjäll, utan avvaktar en konsekvensanalys. Elkem AS säger i sin ansökan att det är ovisst om, och i så fall när, ett avtal med Saltfjellet reinbeitesdistrikt och de tre samebyarna kan komma till stånd, och därför ansöker man nu om expropriation.

Kvartsförekomsten sägs i ansökan vara den största i sitt slag i Norge, med en samlad resurs på 11,4 miljoner ton kvarts, och driftsperioden för dagbrottet på Nasafjäll beräknas till mer än trettio år.

Det aktuella området ligger inte långt ifrån den svenska gränsen och den gamla silvergruvan på Nasafjäll, ett av tre områden i Arjeplogs kommun som av länsstyrelsen placerats i Riskklass 1, vilket betyder att det bedöms utgöra en mycket stor risk för människors hälsa och för miljön.

Via Svaipa sameby har Arjeplogs kommun delgetts ansökan från Elkem AS, och i ett yttrande till norska Närings- och fiskeridepartementet säger man att det är angeläget med mer omfattande konsekvensutredningar av hur den gränsöverskridande renskötseln påverkas.

“Konkurrensen mellan rennäringen och annan markanvändning har ökat över tiden. För rennäringen har det bland annat bidragit till att samebyars betesmarker successivt minskat och fragmenterats. Klimatförändringarna påverkar också näringen. Varje ingrepp kan sammantaget få en stor betydelse och hänsyn måste tas till kumulativa effekter av olika verksamheter…..Frågan om expropriation bör inte avgöras innan de konsekvensanalyser som behövs har genomförts.”, sägs i kommunens yttrande.

Anders Erling Fjällås är ordförande för Semisjaur Njarg sameby. Även han menar att det krävs en ordentlig utredning om vad gruvverksamheten innebär innan frågan om expropriation avgörs.

-Det här är en exploatering likt de flesta andra, och den har flutit snabbt genom det norska systemet. Vår renskötselrätt finns där, men vilken hänsyn norska staten tar till den vet vi inte ännu. Jag hoppas i alla fall att inget beslut tas förrän det finns ett ordentligt underlag, säger han.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x