Arjeplogs kommun begär, tillsammans med Svaipa sameby, att broöverfarter längs Kungsleden mellan Bäverholm och länsgränsen mot Västerbotten ska breddas för att kunna användas även som skoter- och fyrhjulingsövergångar.

Samebyn har tidigare i en egen skrivelse till länsstyrelsen begärt breddning av broar i området, med hänvisning till att säkra överfarter behövs för att snabbt kunna undsätta akut skadade och sjuka när räddningshelikopter ej kan användas. I april förra året möttes representanter för Svaipa sameby, kommunen, Länsstyrelsen samt besöksnäringen för att besikta broar längs Kungsleden mellan Adolfström och länsgränsen. Då konstaterades att broarna dels var i dåligt skick och att de är för smala för överfart med snöskoter och fyrhjuling.

I skrivelsen från Svaipa sameby, som gjordes efter detta möte, påpekas att Svaipa sameby saknar vägförbindelse till åretruntmarkerna och att en rad olyckstillbud och akuta sjukdomstillstånd inträffat under väderförhållanden när räddningshelikopter ej kan användas. “…en stor del av renskötselarbetet sker som ensamarbete och vi ser det som en mycket viktig fråga att arbetet med upprustande av broarna snarast påbörjas för att höja säkerheten i arbetet.” Här poängteras också att bredare broar även kommer att betjäna polisens, räddningstjänstens och det rörliga friluftslivets behov.

Länsstyrelsens svar på skrivelsen anger att uppdraget från naturvårdsverket endast är att se till att det finns säkra gångbroar längs lederna. “Om vi möjliggör fyrhjulings- och skotertrafik ökar slitaget kraftigt på broarna, vilket innebär att vi ej klarar av säkerhetskraven för vandrarna.” sägs i svaret.

Arjeplogs kommun ställer sig nu bakom samebyns begäran om breddning av broar. Kommunalrådet Britta Flinkfeldt säger i sin skrivelse till länsstyrelsen att samhällets gemensamma resurser bör nyttjas på bästa sätt, och att fördyringen som en bredare bro medför är marginell när man ändå ska göra en ny bro. Hon har också fått besked om att länsstyrelsen i Västerbotten inte har uppmärksammat något problem med ökat slitage på de broar som kan användas för skoter och fyrhjuling, och konstaterar att den 120 meter långa hängbron över Laisälven som trafikerats av skotrar och fyrhjulingar sedan tidigt 1990-tal visade sig vara vid gott skick när kommunen utförde kontrollbesiktning hösten 2016.

Hon skriver också att syftet inte är att öka trafiken, utan att skapa säkrare och mer hållbara leder. “Problem till följd av ohållbar skotertrafik och omfattande barmarksskador från fyrhjulingstrafik måste hanteras i särskild ordning.”

I första hand önskar Arjeplogs kommun att bron över Vuoruojuhka vid Tjiegnalisjávrrie som ska bytas ut under sommaren 2018, utformas så att den är möjlig att passera med snöskoter och fyrhjuling.

Britta Flinkfeldt föreslår också att kommunen, samebyn, bybor och representanter för besöksnäringen träffas och diskuterar möjligheter och problem i området ur ett helhetsperspektiv.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x